Make your own free website on Tripod.com
PEMBELAJARAN PRA - IKM
INSTITUT KEMAHIRAN MARA, JASIN MELAKA.

BORANG KEMASKINI MAKLUMAT PELAJAR

PERHATIAN : Sila penuhkan SEMUA RUANGAN di bawah dengan menggunakanHURUF BESAR (kecuali e-mel anda)


Nama (seperti dalam K/P)
 
No. Kad Pengenalan Baru Lama
Jantina
Keturunan
Agama
Taraf Perkahwinan
Tarikh Lahir (dd/mm/yy)
Bandar/Tempat Lahir
Negeri Lahir
Kewarganegaraan
Kecacatan
Pekerjaan
Alamat surat-menyurat
Alamat Rumah
 
  Poskod Bandar
  Negeri
Alamat Pejabat
 
  Poskod Bandar
  Negeri
No. Telefon Tel. Rumah
  Tel. Pejabat
  Tel. Bimbit
  Faks
Internet
E-mel (guna huruf kecil)

Saya mengaku bahawa semua maklumat yang diberikan di atas adalah terkini, lengkap dan benar.  Saya bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada IKM jika ada sebarang pindaan terhadap maklumat peribadi saya.  Saya akui bahawa IKM tidak bertanggungjawab sekiranya sebarang maklumat yang perlu disampaikan tidak saya perolehi kerana kegagalan saya memberikan maklumat seperti yang diminta di atas. 

  Bersedia untuk menghantar butir-butir di atas, klik "Hantar" dan kemudian "OK"   Ingin mengisi semula butir-butir di atas, klik "Hapus"