Make your own free website on Tripod.com
 

Lukisan Kejuruteraan Mekanikal
Soalan Graphic Langauge (123001gl)
Sila penuhkan dan tandakan ruangan dibawah:
 
 
1. Nama:
2. E-mail:
3. No kad Pengenalan
 

 

 
1. Apakah yang kegunaan Perisaian Auto CADD:

Membuat Surat
Merekabentuk komponen
Membuat borang
Menyelenggara Komputer

 

2. Apakah Menu Utama (main menu) yang di gunakan untuk arahan MELUKIS:

File
Edit
Insert
Draw
 

3. Apakah Menu Utama (main menu) yang di gunakan untuk arahan SUNTINGAN:

File
Edit
Insert
Draw
 

4. Tujuan Arahan "Circle" ialah untuk membuat bulatan, bagaimanakan arahan melukis LENGKUNG:

Fillet
Ellipse
Arc
Round

 

5. Bagaimanakan arahan melukis SEGIBANYAK:

Fillet
Polygon
Arc
Round

 

6. Apakah yang di maksudkan WCS:

Wide Coordinate System
World Coordinate System
Wide Communication Source
World Communication Source
 

7. Tujuan Arahan "Trim" ialah untuk :

Mengubah garisan
Memadam garisan yang berlebihan
Menyambung garisan
Memotong garisan
 

8. Tujuan Arahan "Extend" ialah untuk :

Mengubah garisan
Memadam garisan yang berlebihan
Menyambung garisan
Memotong garisan
 

9. Tujuan Arahan "Break" ialah untuk :

Mengubah garisan
Memadam garisan yang berlebihan
Menyambung garisan
Memotong garisan
 

10. Tujuan Arahan "Rotate" ialah untuk :

Menukar arah garisan
Memusingkan arah objek
Memusingkan arah tulisan
Menukar bentuk garisan
 

 1. KERTAS INI MENGANDUNGI 100 SOALAN KESEMUANYA.

2. KERTAS SOALAN INI MENGANDUNGI 27 MUKA HALAMAN BERCETAK.

3. SOALAN INI ADALAH BERBENTUK ‘PILIH JAWAPAN YANG PALING TEPAT’ DARIPADA SOALAN YANG DIBERIKAN.
________________________________________________________________________

ARAHAN :

1. Anda dikehendaki menjawab semua soalan-soalan yang diberikan daripada kertas soalan yang diberi.

2. Calon adalah dibenarkan menjawab dengan menggunakan kalkulator.

3. Semua jawapan hendaklah lengkap disertakan prosedur berkaitan jawapannya di atas kertas jawapan.  Sekiranya tidak dilengkapi dengan kaedah yang diperlukan, markah tidak akan diberi.

4. Jawapan hendaklah dibuat pada kertas jawapan yang dikhaskan diberi oleh pihak pemeriksa.

5. Sebarang kemusykilan berkaitan soalan hendaklah merujuk kepada Ketua Pengawas/Pengawas ujian semasa ujian sedang dijalankan.
 
 

 SELAMAT MAJU JAYA
1. Yang manakah di antara perkara berikut merupakan panduan-panduan yang perlu diperhatikan oleh pelukis pelan untuk menghasilkan sesuatu lukisan yang bersih dan kemas ?.

 I. Mempastikan kebersihan peralatan lukisan.
 II. Menggunakan tangan untuk membersihkan partikel-partikel pemadam.
III. Menyimpan kertas pasir ditempat/bekas yang sama dengan peralatan lukisan yang lain.
 IV. Menggulung atau menutup kertas lukisan yang telah siap dengan sesuatu.

 A. I sahaja.
 B. I dan II sahaja.
 C. I dan III sahaja.
 D. I dan IV sahaja.
 

2. Untuk melukis garisan sendeng bersudut, kita menggunakan alatan seperti sisiku-set, (set square).  Berikut adalah sudut-sudut yang boleh dibentuk dengan menggunakan gabungan sesiku-set 30, 60 dan 45 darjah kecuali....................

 A. 15   darjah
 B. 105 darjah
 C. 245 darjah
 D. 315 darjah

3. Manakah jenis garisan yang berikut digunakan untuk melukis garisan unjuran/tambahan (extension line)

 A. 

 B. 
 
 C.
 
 D.  
 

4. Jenis-jenis garisan yang berikut digunakan bila mendimensikan lukisan KECUALI

 A. Garisan tambahan (extension line).
 B. Garisan penunjuk (leader line).
 C. Garisan tengah (center line).
 D. Garisan objek (object line).
 
 

5. Berapakah ketinggian yang diperlukan untuk menulis angka 2  1/4, jika ketinggian tulisan adalah 5 mm ?.

 A. 2.5   mm
 B. 5      mm
 C. 10    mm
 D. 12.5 mm
 

6. Jika diberi skala 3 : 1 dalam sesuatu lukisan ini bermakna.....................

 A. ukuran sebenar objek adalah 3 dan ukuran dilukisan adalah 1.
 B. ukuran sebenar objek adalah 1 dan ukuran dilukiskan adalah 3.
 C. ukuran sebenar objek adalah 1/3 dan ukuran dilukiskan adalah 1.
 D. ukuran sebenar objek adalah 1 dan ukuran dilukiskan adalah 1/3.
 

7. Skala yang manakah boleh menyatakan 4cm = 1m ?.

 A. 1 : 2.5
 B. 1 : 5
 C. 1 : 25
 D. 1: 50
 

8. Manakah di antara yang berikut adalah cara dimensi yang terbaik ?.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a.   b.    c.   d.
 

 A. 
 B. 
 C. 
 D. 
 
 

9. Dari rajah 1 di bawah, berapa banyakkah bilangan dimensi saiz (saiz dimension)?.
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rajah 1
 

 A. 
 B. 
 C. 
 D.  
 

10. ......................... ialah kawasan lengkok antara dua jejari pada bulatan.

 A. Tembereng (segment).
 B. Perentas (chord).
 C. Sektor (sector).
 D. Lengkok (arc).
 

11. (I) Langkah pertama : Melukis garis tengah dan bulatan.
 (ii) Melukis pepenjuru-pepenjuru bersudut 45 darjah.
 (iii) Langkah ketiga : Menyambungkan titik-titik persilangan.

 Langkah-langkah di atas merupakan salah satu kaedah pembinaan sebuah

 A. Heksagon.
 B. Pentagon.
 C. Oktagon.
 D. Poligon.
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Londar titik P seperti yang dihasilkan dalam Rajah 2, di bawah dinamakan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rajah 2
 

 A. Hiposikloid.
 B. Hiperbola.
 C. Involut.
 D. Sikloid.
 

13. Pilih kenyataan yang SALAH mengenai keratan.

 A. Keratan penuh tidak perlu dilukis garisan satah pemotongan.
B. Tujuan garisan keratan adalah hendak menunjukan bahagian-bahagian dalam sahaja.
 C. Pandangan keratan terputar (revolved section) dan keratan teralih.
       (removed section) adalah sama tetapi kedudukan tempatnya yang berbeza.
D. Bentuk ‘Web’ bila dikerat tidak perlu dilukis garisan keratan untuk mengelakan salah faham mengenai ketebalannya..
 

14. Yang mana pandangan keratan dilukis salah?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Dalam pembinaan pengorakan (development), terdapat beberapa kaedah asas yang boleh digunakan.  Kaedah garisan selari digunakan untuk.................

 A. mengorak permukaan-permukaan tidak sekata.
 B. mengorak permukaan-permukaan sekata yang berbentuk tirus.
C. mengorak permukaan-permukaan yang berkeratan seragam seperti prisma dan silinder.
D. mengorak permukaan-permukaan yang terdiri daripada beberapa bahagian berbentuk segitiga.
 

16. Kaedah yang digunakan untuk mengorak sfera adalah

 A. Kaedah Triangulasi.
 B. Kaedah Garisan Selari.
 C. Kaedah Jejarian.
 D. Kaedah ‘Gore’ atau kaedah zone’.
 

17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rajah 3
 

Pilih yang manakah di antara berikut menunjukan rajah keratan penuh yang tepat bagi Rajah 3 di atas.
 
 
 
 
 
 
 
 

A.   B.   C.    D.
18. Di antara rajah-rajah berikut, rajah yang manakah menunjukan garisan persilangan sebenar bagi kon dan sfera ?.
 

 A.        B.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C.        D. 
 

19. Dengan berdasarkan Rajah 4, di atas, arah panah yang diberi adalah merupakan pelan tegak depan bagi objek.  Pilihan manakah yang tepat untuk menjelaskan objek tersebut dalam unjuran sudut pertama?.
 
 
 
 
 
 
 
 

Rajah 4
 
 
 
 

 
 

 A.      B.           C.     D.
    
20. 
 
 
 
 

 Rajah 5
 
 
 
 
 
 

 A.   B.   C.   D.

Rajah 5, di atas  menunjukan sebuah silinder yang dipotong serong.  Pilihan manakah yang menjelaskan bentuk sebenar muka keratannya dilihat dari arah anak panah yang diberi?.

 A. 
 B. 
 C. 
 D. 
 

21. 
 
 
 
 
 

Rajah 6
 
 
 
 
 
 
 

 A.   B.   C.   D.
Rajah 6 di atas menunjukan satu pandangan silinder bertemu pada sudut tepat.  Kedua-dua silinder mempunyai garispusat yang sama.  Pilihan manakah yang tepat untuk menjelaskan pengorakan (development) bagi silinder A?.
22. 
 
 

 Rajah 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rajah 7, di atas menunjukan keratan XY, Pilihan manakah yang tepat bagi menjelaskan offset bagi Rajah 7 tersebut ?.

 A. 
 B. 
 C. 
 D. 
 

23. 
 
 
 
 
 
 

Rajah 8
 

 Dari Rajah 8 di atas, cari jarak X seperti yang ditunjukan

 A. 1.85
 B. 10.80
 C. 10.04
 D. 12.19
24. Berpandukan Rajah 9 di atas, cari nilai B.

 A. 12.83
 B. 10.80
 C. 5.40
 D. 2.60
 
 
 
 

 Rajah 9
 

25. Dari Rajah 10, diketahui bahawa garisan AB dan AC adalah, bersentuhan dan tangen kepada bulatan.  Cari nilai B.

 A. 36 darjah
 B. 54 darjah
 C. 72 darjah
 D. 86 darjah
 
 

 Rajah 10
 

26.
 
 
 
 
 
 

 Rajah 11
 

Bacaan yang ditunjukkan oleh angkup vernier-metrik (vernier caliper metrik) seperti dalam Rajah 11 di atas adalah......................

 A. 58.80 mm
 B. 58.88 mm
 C. 56.80 mm
 D. 56.88 mm

27.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rajah 12
 

 Dari Rajah 12 di atas, dapatkan nilai X

 A. 120 darjah
 B. 150 darjah
 C. 110 darjah
 D. 85   darjah
 

28. Yang manakah di antara berikut merupakan kegunaan-kegunaan sebuah lukisan lakaran ?.

 I. Digunakan sebagai lukisan bengkel untuk kerja-kerja pengeluaran.
 II. Digunakan untuk memindahkan maklumat dari bengkel ke pejabat lukisan.
III. Digunakan sebagai asas bagi mempelajari rekabentuk komponen-komponen kejuruteraan.
IV. Digunakan untuk menyampaikan idea-idea seorang pereka bentuk kepada seorang pelukis pelan.

 A. I dan II sahaja.
 B. I, II dan III sahaja.
 C. II, III dan IV sahaja.
 D. Kesemua di atas.
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Piawaian BS 308 telah menentukan beberapa ketetapan mengenai cara-cara penulisan sesuatu dimensi.  Kenyataan manakah di antara berikut adalah BENAR ?.

 
 I. Dimensi tidak boleh ditulis di dalam objek yang dilukis.
II. Dimensi hendaklah ditulis di luar objek dengan menggunakan garisan unjuran.
III. Dimensi yang terlalu besar hendaklah ditunjukan dengan menggunakan dua kepala anak panah.
IV. Dimensi hendaklah ditulis sama ada secara mendatar atau secara dari bawah ke atas.

 A. I dan II sahaja.
 B. I, II dan III sahaja.
 C. II, III dan IV sahaja.
 D. Kesemua di atas.
 

30.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A.   B.   C.   D.
 
Rajah-rajah di atas menunjukan kaedah-kaedah mendimensi serongan (chamfer).  Rajah manakah yang tepat berdasarkan Piawai BS 308 ?.

 A. 
 B. 
 C. 
 D. 
 

31.  adalah simbol bagi ...........

 A. soket  alir keluar 13A
 B. suis dua hala
 C. suis antara
 D. soket alir keluar 15A
32. Berapakah jumlah arus yang diambil oleh sebuah litar yang mempunyai 2 buah lampu filamen 60 watt tiap-tiap satu dengan bekalan 240V/50 Hz.

 A. 0.05  Amp.
 B. 0.5   Amp.
 C. 0.005 Amp.
 D. 5  Amp.
 

33. Unit bagi Rintangan ialah............
  
 A. volt.
 B. ampere. 
 C. ohm
 D. watt.
 

34. Jenis penjanaan yang paling murah.

 A. Hidro.
 B. Wap.
 C. Nuklear.
 D. Arang batu.
 

35. Satu litar lampu boleh mengandungi..........

 A. 10 x mata lampu.
 B. 15 x mata lampu
 C. 20 x mata lampu.
 D. tanpa had.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rajah 15

36. Rajah 15 di atas merupakan rajah anjakan pergerakan satu pengikut sesondol (cam follower).  Pergerakan tersebut ditunjukan oleh AB, BC, CD dan DE.  Secara turutan, apakah jenis pergerakan yang akan dihasilkan.

 A. Gerakan seragam, halaju tetap, harmonik dan parabolik.
 B. Gerakan seragam, halaju tetap, parabolik dan harmonik.
 C. Gerakan seragam, parabolik, halaju tetap dan harmonik.
 D. Gerakan seragam, harmonik, halaju tetap dan parabolik.
 

37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rajah 16
 
Rajah 16 di atas menunjukan beberapa kedudukan unit penyejukan dalam sebuah rumah kediaman, kedudukan yang paling sesuai adalah.........

 A. Kedudukan 1    B. Kedudukan 2
 C. Kedudukan 3    D. Kedudukan 4
 

38. Apabila memilih gerudi untuk bebenang (threading) dalam lubang, anda mestilah memilih.......

 A. gerudi yang disyorkan dalam carta.
 B. gerudi yang sama saiz dengan alat pembenang dalam.
 C. gerudi yang kecil sedikit daripada alat pembenang dalam.
 D. gerudi yang besar sedikit daripada alat pembenang dalam.
 
 
 
 
 
 
 

39. 
 
 
 
 
 
 

 Rajah 17
 

Dalam kerja-kerja kepingan logam, kelim yang ditunjukan seperti dalam Rajah 17 di atas adalah dari jenis..........

 A. kelim tunggal (single seam).
 B. kelim tindih (lap seam).
 C. kelim alur (groove seam).
 D. kelim rata (plain flat seam).
 

40. Dalam kerja-kerja pengeluaran, proses yang digunakan untuk mengubah sifat-sifat logam secara pemanasan dan penyejukan adalah..........

 A. proses penuangan beracuan (die casting).
 B. proses penggelekan (rolling).
 C. proses tempatan (forging).
 D. proses rawatan haba (heat treatment).
 
 

41. 
 
 
 
 
 

 Rajah 18
 

 Rajah 18 di atas menunjukan simbol kimpalan bagi.......

 A. kimpal temu V tunggal (single V butt weld).
 B. kimpal temu serong tunggal (single bevel butt weld).
 C. kimpal temu segiempat sama (square butt weld).
 D. kimpal kambi (fillet weld).
 Soalan 42 hingga 44 adalah berdasarkan Rajah 19 di bawah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rajah 19
 

42. Berdasarkan Rajah 19 di atas, bahagian yang paling tinggi sekali adalah.........

 A. H
 B. E
 C. D
 D. A
 

43. Berdasarkan Rajah 19 di atas juga, bahagian yang terdekat dengan sipermerhati iaitu Y adalah............. 

 A. K
 B. G
 C. E
 D. C
 

44. Berdasarkan Rajah 19 di atas juga, dua permukaan yang berada pada satah mendatar yang sama adalah...........

 A. D dan E
 B. A dan H
 C. F dan C
 D. J dan K
 
 
 
 

45. Merujuk Rajah 20, pilih pandangan atas yang betul ?.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rajah 20
 

46. Pandangan yang menunjukan ukuran tinggi objek ialah.........

 I. pandangan atas.
 II. pandangan hadapan.
 III. pandangan bawah.
 IV. pandangan sisi.

 A. I dan II.
 B. I dan III.
 C. II dan III.
 D. II dan IV.
 

47. 
 
 
 
 
 
 

 Rajah 21
 
 
 
 
 
 
 

 A.   B.   C.   D.
Rajah 21 di atas menunjukan dua pandangan bagi piramid segiempat sama tepat.  Pilihan manakah yang tepat untuk menjelaskan pengorakan (development) piramid tersebut?.

 A. 
 B. 
 C. 
 D. 
 

48. Pilih manakah pandangan tambahan (auxiliary view) dalam unjuran yang betul ?.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. Berikut adalah kenyataan yang betul mengenai pandangan tambahan kecuali.

A. Pandangan tambahan adalah digunakan bagi menunjukan bentuk sesuatu permukaan yang terlindung.
B. Kegunaan pandangan tambahan kedua (secondary auxiliary view) ialah menerangkan pandangan yang perlu selepas pandangan utama (primary auxiliary view).
C. Pandangan tambahan sesisi (unilateral auxiliary view) adalah jenis pandangan yang  dilukis disebelah garisan rujukan (reference line). 
 D. Pandangan tambahan terhasil pada satah tambahan.
 

50. Dalam lukisan bergambar ‘Axonometric’ terdapat tiga kategori lukisan dimana perbezaannya ialah pada buka sudut paksi-paksinya.  Namakan lukisan yang mempunyai hanya dua buka sudut paksi-paksinya yang sama.

 A. Isometrik.
 B. Dimetrik.
 C. Trimetrik.
 D. Tiada jawapan di atas.
51. Pilih kenyataan yang salah mengenai skala isometrik.

 A. Ia digunakan bila melukis lukisan isometrik.
 B. Jarak dalam skala isometrik lebih kurang 82% dari jarak sebenar.
C. Jarak skala isometrik didapati dengan mengunjurkan jarak dari ukuran biasa digarisan bersudut 30? 
 D. Semua kenyataan di atas salah.
 

52. Kaedah mana yang tidak ada kaitan bila melukis lukisan isometrik.

 A. Kaedah kotak (box method).
 B. Kaedah ordinat (ordinate method).
 C. Kaedah offset (offset method).
 D. Kaedah unjuran (porjection method).
 

53. Rajah-rajah di bawah adalah kedudukan permukaan yang baik dalam lukisan oblik kecuali:-

 
 
 
 
 
 

 A.   B.   C.   D.
 

54. Pilih paksi-paksi yang betul bila melukis lukisan oblik :
 
 
 
 
 
 

 I   II   III   IV
 

 A. I dan II.
 B. II dan III.
 C. III dan IV.
 D. I, II dan III dan IV.

55. Dalam lukisan ‘two point persepective’ bagi menentukan jenis ini  bergantung kepada......... 

 A. titik pegun (station point).
 B. titik lenyap (vanishing point).
 C. titik gambar (picture point).
 D. titik bumi (ground point).
 

56. Katakanlah satah gambar (picture plane) berada pada jarak yang dekat sekali dengan titik pegun (station point) dan di hadapan objek.  Apakah kesan pandangan tirus (perspective view)?.
 

 A. Lebih kecil dari objek.
 B. Lebih besar dari objek.
 C. Sama besar dengan objek.
 D. Tidak dapat dikesan.
 

 Sila rujuk Rajah 22 untuk menjawab soalan No. 57 hingga No. 59.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rajah 22
 

57. Namakan bahagian bertanda X

 A. Rusuk (side).
 B. Dasar (root).
 C. Duluan (lead).
 D. Puncak (erest).
 
 

58. Bahagian bertanda Y ialah.....................

 A. sudut pie (pitch angle).
 B. sudut ulir (thread angle).
 C. sudut helik (helix angle).
 D. sudut duluan (lead angle).
 

59. Tandanama bagi Z ialah.....................

 A. grispusat utama (major diameter).
 B. grispusat pic (pitch diameter).
 C. grispusat kecil (minor diameter).
 D. ulir dalam (internal diameter).
 

60. Komponen yang berputar menukar gerakan mengeliling kepada gerakan salingan (reciprocating motion) adalah...........

 A. aci engkol (crankshaft).
 B. sesondol (cam)
 C. gear.
 D. aci (shaft).
 

61. Titik lenyap (vanishing point) mestilah berada pada......................

 A. satah gambar (picture plane).
 B. garisan bumi (ground line).
 C. satah unjuran (projection plane).
 D. garisan ufuk (horizontal plane).
 

62. Pertemuan dua bentuk berikut akan menghasilkan garisan persilangan yang melengkung kecuali:-

 A. Selinder dengan prisma.
 B. Bar segienam dengan sfera.
 C. Piramid dengan prisma.
 D. Kun dengan piramid.
 
 
 
 
 

63. Titik R ialah hasil unjuran dari titik.............  yang terdapat dipandangan sisi
 (lihat Rajah 23).
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rajah 23

 A. S
 B. b’
 C. c’
 D. D
 

64. Bila melukis hamparan sebuah piramid serong (Oblique Pyrimid), Kaedah berikut adalah digunakan.............. 
 

 I. kaedah selari.
 II. kaedah segitiga.
 III. kaedah jejari.
 IV. kaedah ordinat.

 A. I dan II
 B. II dan III
 C. III dan IV
 D. I, II, III dan IV
 

65. Hamparan selinder boleh didapati secara kiraan menggunakan formula 2? r jejari atau membahagikan dengan tepat bahagian....................... pada selinder tersebut.

 A. jejari.
 B. garispusat.
 C. ukurlilitan.
 D. tinggi.
 
 
 

66. Kenyataan manakah yang TIDAK BENAR mengenai lukisan pemasangan (assembly drawing) ?.

A. Lukisan pemasangan gariskasar (Outline assembly) selalunya dilukis mengikut skala yang tepat serta tanpa dimensi.

B. Lukisan pemasangan  kerja (working assembly) merupakan kombinasi lukisan perinci dan lukisan pemasangan. 

C. Lukisan pemasangan am (general assembly) menunjukan keseluruhan pemasangan berfungsi.

D. Lukisan pemasangan digunakan sebagai panduan dan rujukan am kepada pekerja-pekerja di dalam workshop
 

 Bagi soalan No. 67 hingga 69 pilih jawapannya seperti dalam rajah 24 di bawah.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ulir Belitan       Ulir Sendi      Ulir Sagang  Ulir Segiempat Sama
(Worm Thread) (Knuckle Thread) (Butteress Thread)    (Square Thread)
 (a)   (b)   (c)   (d)

Rajah 24
 

67. Mana di antara jenis-jenis ulir (thread) di atas mudah dibentuk dan digunakan untuk pemasangan yang ringkas dan cepat: contohnya terdapat pada tutup botol?.
 

68. Mana di antara jenis-jenis ulir di atas sama bentuk ‘Acme’ tetapi ulirnya lebih dalam dari ‘Acme’?.
 

69. Mana di antara jenis-jenis ulir di atas merupakan benang kuat dan teguh serta susah di bentuk?.
 

70. Anda telah diarahkan oleh penyelia anda untuk membuat lukisan terperinci bagi sebuah komponen mesin.  Apakah perkara yang perlu dititik beratkan ketika anda membuat lukisan terperinci tersebut?.

 I. Susun atur keseluruhan lukisan.
 II. Penggunaan skala yang akan digunakan.
 III. Tanda atau simbol khas pemesinan.
IV. Rawatan haba atau rawatan kimia pada bahan komponen yang akan digunakan.

 A. I dan II sahaja.
 B. I dan III sahaja.
 C. I, II, III sahaja.
 D. Kesemua di atas.
 

 Untuk soalah No. 71 hingga 72, sila rujuk Rajah 25 di bawah.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rajah 25
 

71. Mana yang berikut kepala skru mesin yang bernama Kepala Rata (Flat Head)?.
 

72. Jenis kepala skru mesin yang bernama Kepala ‘Fillister’ ialah..........
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rajah 26
 

73. Rajah 26 di atas menunjukan sebuah mangkuk berbentuk sfera yang berjejari di dalamnya adalah 15sm, berisi seperti yang ditunjukkan.   Jika jejari permukaan ufuk air adalah 12sm, kirakan luas permukaan ufuk air.
 (Di berikan ? = 3.14).

 A. 425 sm2
 B. 452 sm2
 C. 254 sm2
 D. 245 sm2
 

74. Lukisan auxiliari sekunder (secondary auxiliary view) adalah ditakrif sebagai..........

 A. unjuran yang diselarikan di antara pandangan tersebut.
 B. unjuran yang tidak selari di antara tiap pandangan  itu.
C. unjuran yang terletak serong kepada semua pandangan utama (principal view).
 D. unjuran yang terletak selari ke arah pandangan utama.
 

75. .................. ialah sifat logam yang boleh dibentuk sehingga saiz wajar.

 A. ‘Ductility’
 B. ‘Brittleness’
 C. ‘Strength’
 D. ‘Toughness’
 

76. ................. ialah sifat sesuatu logam yang membenarkan ia boleh diketuk atau dibentuk kepada jenis saiz dan bentuk tanpa pecah.

 A. ‘Malleability’
 B. ‘Toughness’
 C. ‘Roughness’
 D. ‘Hardness’
77. ................. ialah kebolehan sesuatu logam kembali kepada bentuk asal setelah bebenan yang dikenakan ke atasnya dipindahkan.

 A. ‘Elasticity’
 B. ‘Hardness’
 C. ‘Toughness’
 D. ‘Plasticity’
 

78. Panjang gelongan ‘pegas mampatan’ apabila dalam keadaan termampat sepenuhnya, di mana tiap gelongan bertemu antara satu dengan yang lain.

 A. Panjang bebas (Free Length).
 B. Panjang berbeben (Loaded Length).
 C. Panjang termampat (Solid Length).
 D. Nisbah (Rate).
 

79. Satu pusingan/lilitan wayar mengelilingi pakai pegasan ialah.........................

 A. gelungan.
 B. gelungan penuh.
 C. gelungan aktif.
 D. saiz wayar.
 

80. Perbezaan di antara saiz terendah dan saiz tertinggi bagi suatu saf atau lubang dinamakan.

 A. Had (limit).
 B. Basi (allowance).
 C. Cantuman (fit).
 D. Had terima (tolerance).
 

81. Ialah jumlah pusingan seminit (r.p.m) pada pinan  kepada (dibahagikan) jumlah pusingan seminit pada gear, adalah takrif bagi:

 A. Halaju.
 B. Bulatan asas.
 C. Sudut tekanan.
 D. Nisbah gear.
 
 
 

82. Berapakah nisbah gigi gear jika diberi pusingan seminit (r.p.m) bagi gear ialah 300 dan bagi pinan 405 ?.

 A. 0.74 : 1
 B. 1 : 0.74
 C. 1.35 : 1
 D. 1 : 1.35
 

83. Berapakah nisbah gigi gear taji jika diberi bulatan pic bagi gear ialah ? 154, manakah bulatan pic bagi pinan.............ialah ? 118.

 A. 1 : 1.30
 B. 1.30 : 1
 C. 0.76 : 1
 D. 1 : 0.76
 
 

                   + 0.00
84. Diberi ukuran bagi saf/aci  ialah ? 18                   dan lubang
         - 0.12
 
        + 0.24
 ? 18
                   + 0.11
 
 Apakah kelegaan maksimum bagi had terima bahan tersebut ?.

 A. 0.11
 B. 0.24
 C. 0.25
 D. 0.36
 
 

                0.000          - 30.034
85. Di beri ukuran bagi saf/aci ? 30,              lubang  ? 30
     - 0.016          - 0.059

 Nyatakan jenis pemasangan bagi had terima tersebut.

 A. Pemasangan kelegaan (clearance fit).
 B. Pemasangan gangguan (interference fit).
 C. Pemasangan alihan (transition fit).
 D. Pemasangan paksa (force fit).
86. Simbol                    digunakan untuk..........

 A. keratan ofset
 B. keratan untuk ruang yang terhad.
 C. keratan pandangan tambahan.
 D. keratan tersampuk (interrupted section).
 

87. Senarai bahan dalam lukisan pemasangan menunjukan ..................

 A. nama  dan kuantiti bahan sahaja.
B. nama, kuantiti dan jenis bahan sahaja.
C. nama kuantiti dan jenis bahan serta menyatakan sama ada bahan perlu dibuat atau dibeli.
 D. nama, kuantiti dan jenis bahan serta perincian setiap satu komponen.
 

88. Dalam kerja-kerja pengeluaran, proses yang digunakan untuk mengubah sifat-sifat secara pemanasan dan penyejukan adalah..........................

 A. proses penuangan beracun (die casting).
 B. proses penggelekan (rolling).
 C. proses tempatan (forging).
 D. proses rawatan haba (heat treatment).
 

89. Dalam sesuatu mekanisma penghubung, engkol digunakan untuk..............

 A. membuat  putaran penuh.
 B. bergerak ulang-alik tetapi tidak membuat satu putaran penuh.
 C. menggerakan aci supaya berputar.
 D. menerima gerakan dari penghubung.
 

90.  Buangan dari ‘Wash basin, bath tub dan sink’ dipanggil:
 
 A. Waste water.
 B. Soil water.
 C. Waste appliances.
 D. Soil appliances.
 
 
 
 
 

91. ‘Sanitary appliances’ ialah...............

 A. alat-alat kelengkapan sanitary.
 B. alat-alat buangan sanitary
 C. alat-alat kegunaan plumbing.
 D. alat-alat buangan plumbing.
 

92. Bagi melancarkan perjalanan air keluar dari bilik mandi atau dapur biasa, perangkap yang biasa dan sesuai di pasang ialah...................

 A. perangkap ‘running’
 B. perangkap ‘lantai floor trap’
 C. perangkap ‘gully’ gully trap’
 D. perangkap ‘intercepting’
 

93. Dalam sistem pembekalan air untuk sesebuah rumah paip induk (public main), dikenali sebagai................................

 A. scour pipe.
 B. overflow pipe.
 C. distribution pipe.
 D. communication pipe.
 

94. Apakah yang terdapat pada pelan punca ‘site plan’?.

 A. Keadaan sekitar dan keadaan rumah.
 B. Kedudukan bangunan, kawasan luar dan dalam rumah.
 C. Kedudukan bangunan, kawasan luar dan dalam rumah.
 D. Kedudukan bangunan dan arah bangunan.
 

95. Berapakah jarak tinggi minima bagi pintu?.

 A. 1200 mm
 B. 2100 mm
 C. 2700 mm
 D. 300   mm
 
 
 
 
 

96. System springkler yang digunakan dalam sesebuah bangunan menerima air dari......

 A. ‘dust and water pipe’
 B. ‘straight and swing pipe’
 C. ‘fixed and direct pipe’
 D. ‘wet and dry pipe’
 

97. Nyatakan lokasi poin A, pada rajah 27, di bawah diberi saiz kertas 12’ x 9’ dann jarak grid 1” setiap satu sama ada arah X atau Y.

 A. 5,4  
 B. 5,5  
 C. 4,4
 D. 4,5
 

 Rajah 27
 

98. Beri fungsi butang F6 dalam program Auto CADr12?.

 A. Ortho mode.
 B. Snap mode.
 C. Grid mode.
 D. Tablet mode.
 

99. Beri arahan Osnap yang sesuai untuk melukis garisan Y-Z di Rajah 28 di bawah;

 A. Quadrant.
 B. Tangent
 C. Nearest.
 D. Intersection.
 
 
 

 Rajah 28

 
 
 
 

100. Beri arahan yang paling sesuai untuk mencantumkan dua garisan AB, CD di mana poin B akan bertemu dengan poin C berada dalam keadaan sudut tepat.  Rujuk Rajah 29, di bawah;

 A. Line.
 B. Mirror.
 C. Fillet.
 D. Extend.
 

 Rajah 29
 

1.  Apakah kegunaan alat mesin pencetak biru `Blue Print Machine' yang biasa digunakan oleh seorang Pelukis Pelan.
  a. Membuat huruf pada kertas lukisan.
  b. Tempat menyimpan Lukisan yang telah siap.
  c. Membuat cetakkan bagi kertas lukisan jenis katrij.
 d. Membuat cetakkan  bagi kertas lukisan jenis penyurih.

2.  Apabila papan lukis telah kotor dengan kesan gam pelekat, bagaimanakah cara untuk 
      membersihkanya.
 a. Basuh dengan sabun.
 b. Gosok dengan pemadam
 c. Gosok dengan kapur tulis
 d. Gosok dengan abuk papan.
  
3.   Kegunaan biasa lengkuk perancis (French  curve) untuk membuat lengkuk yang berbagai saiz, 
      disebelah tepinya terdapat satu lurah (slot) yang berterusan bertujuan untuk
 a. kelihatan lebih cantik
 b. menghalang dakwat pen menyusup masuk kebawah lengkuk perancis.
 c. tahan lebih lama
 d. dapat melihat lengkuk yang dilukis lebih jelas.

4. Untuk membina garisan bersudut 50*, anda perlu menggunakan
 a. Pembaris
 b. Sesiku set
 c. Sesiku T
 d. Sesiku T dan sesiku set.

5.  Berapakah saiz papan lukis jenis ` Double Elephant'
 a. 32"  x  54"
 b. 32"  x  23"
 c. 32"  x  42"
 d. 16"  x  23"

6.  Namakan bahagian sesiku T yang bertanda A
 
 
 
 

 a. `Working Edge'
 b. `Body'
 c. `Head'
 d. `Blade'
7.  Berapakah saiz kertas A2 mengikut standard ISO
 a. 420  x  594 mm
 b. 420  x  297 mm
 c. 210  x  297 mm
 d. 841  x  1189 mm

8. Pensil yang digunakan dalam lukisan grafik di buat sebanyak 18 gred iaitu terdiri dari gred
 a. 10H  hingga  6B
 b. 9H  hingga  7B
 c. 8H  hingga  8B
 d. 7H  hingga  9B

9. Pensil gred 3H di ketagorikan dalam jenis
 a. Keras
 b. Sederhana
 c.  Lembut
 d. Terlalu lembut

10.  Alat yang sesuai untuk membuat bulatan yang kecil dan terlalu kecil ialah
 a. `Beam compass'
 b. `Drop spring compass'
 c. `Drop spring divider'
 d. `Adjustable compass'

11.  Penghurufan jenis `Ghotic' sesuai untuk lukisan kerana ia mempunyai ketebalan yang sekata, 
       sebab yang lain daripada itu ialah penghurufan ini  
 a. Satu calit (single stroke)
 b. Dua calit (double stroke)
 c.  Tiga calit (triple stroke)
 d.  Empat calit (forth stoke)

12.  Berapakah jarak B, (seperti digambarajah )yang paling sesuai untuk sesuatu penghurufan yang 
       baik 
 a. 1/1 t
 b. 1/2 t    B
 c. 1/3 t    ALL  DIMENSION  IN  MM
 d. 1/4 t

13.  Berapakah nisbah tinggi angka pecahan di tulis bersamaan dengan angka penuh.
 a. Sama dengan angka penuh
 b. Dua kali angka penuh.
 c. Satu setengah kali angka penuh
 d. Lebih kecil dari angka penuh. 

14. Bentuk penghurufan yang dikenali sebagai `Inclined Lower Case Letters' dikhaskan hanya untuk
  a. huruf kecil yang berkeadaan condong. 
  b. huruf besar yang berkeadaan condong.
  c. angka yang berkeadaan condong.
  d. angka dan huruf yang berkeadaan condong.

15. Dalam penghurufan, apakah yang di maksudkan keseragaman (Uniformity).
  a. Penghurufan mestilah terang dan jelas
  b. Penghurufan mempunyai jarak yang ditetapkan.
  c. Penghurufan mempunyai jenis yang berlainan.
  d. Penghurufan boleh dicondongkan atau ditegakkan.

16. Jenis garisan yang mengambarkan permukaan yang ditunjukkan sahaja perlu dikerat  `section' 
      dikenali sebagai
  a. garisan susur (visible line)
  b. garisan keratan (section line)
  c. garisan satah keratan. (cutting plane lina)
  d. garisan tersembunyi. (hidden Line)
 

17. Untuk mengambarkan objek seperti yang telah direpehkan hanya sesuai menggunakan 
  a. garisan objek. (visible line)
  b. garisan tersembunyi (hidden line)
    c. garisan pecah pendek (short break line)
  d. garisan pecah panjang. (long break line)
 

18. Bagaimanakan melukis garisan panduan `Guide line' dengan menggunakan pensil lukisan.
  a. Garisannya putus dua ditengah.
  b. Garisannya putus satu ditengah.
  c. Garisannya berkeadaan hitam dan tipis
  d. Garisannya berkeadaan kabur dan tipis.
 

19.  Jenis garisan yang manakah mempunyai bentuk yang berterusan `continues'dan bersifat hitam 
 dan tipis. 
  a. Garisan pusat (center line)
  b. Garisan pecah pendek. (short brake line)
  c. Garisan panduan ( guide line)
  d. Garisan binaan (construction line)
 

20. Berapakah nilai 3 7/8 inci jika ditukarkan kepada nilai CM.
  a. 98.42 cm
  b. 9.842 cm
  d. 0.984 cm
  e. 2.625 cm
 

21. Nisbah yang manakah bermaksud di lukis dua kali saiz penuh
  a. 1 : 2
  b. 2 : 1
  c. 1 : 1
  d. 2 : 2
 

22.  Skala imperial `triangular' yang padanya terdapat bacaan 1:10, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:100 
      bahagian di namakan
  a.  `Architec's scale'
  b.  `Metric scale'
  c.  `Mechanical Engineers scale'
  d.  `Decimal scale'
 
 
 
 
 
 
 
 

Soalan no 23 hingga no 26 rujuk gambarajah dibawah.
 Kirakan ukuran skala Arkitek dibawah ini
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Berapakah jarak yang bertanda C.
  a. 1ka  12in
  b. 1 6/8 in
  c. 1.12 mm
  d. 1ka  3/4in

24. Berapakah jarak yang bertanda D.
  a. 4ka  0in
  b. 4ka   5in
  c. 4.6 in
  d. 4.6 ka

25. Berapakah jarak yang bertanda E.
  a. 19ka  9in
  b. 1ka   9in
  c. 19.9 in
  d. 2.9 ka

26. Berapakah jarak yang bertanda F
  a. 7ka  9in
  b. 8ka  3in
  c. 7.5 ka
  d. 7.5 in

Soalan no 27 hingga no 28 rujuk gambarajah dibawah.
 Kirakan ukuran skala Desimal (decimal scale) dibawah ini
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Berapakah jarak yang bertanda G
  a. 2ka  2in
  b. 20ka  2in
  c. 2.2 ka
  d. 2.2 in

28. Berapakah jarak yang bertanda H
  a. 4.5in
  b. 4ka  5in
  c. 45 ka
  d. 45 in

Soalan no 29 hingga no 32 rujuk gambarajah dibawah.
 Kirakan ukuran skala metrik dibawah ini
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Berapakah jarak yang bertanda I
  a. 50cm  5mm
  b. 55 cm
  c. 5.5 mm
  d. 55mm

30. Berapakah jarak yang bertanda J
  a. 100 cm 
  b. 100 mm
  c. 50 mm
  d. 50 cm

 
31. Berapakah jarak yang bertanda K
  a. 300 mm
  b. 300 cm
  c. 60 mm
  d. 60 cm

32. Berapakah jarak yang bertanda L
  a. 3000mm
  b. 30 mm
  c. 3 mm
  d. 3 cm
 

33.  Nisbah diantara sesuatu garisan lukisan dengan objek yang sebenarnya boleh juga di istilahkan 
       sebagai
  a.  Pecahan bernisbah.
  b.  Pecahan padan (representative fraction)
  c.  Pecahan campur
  d.  Pecahan berkembar

34. Satu garisan `XY yang panjangnya 30 cm, apabila dilukiskan dengan menggunakan skala 5 :  1, 
      maka panjang garisan itu didalam lukisan ialah_______
  a.  150 mm
  b.  1500 mm
  c.  6 mm
  d.  60 mm

35. Sebutkan satah-satah yang terdapat pada unjuran  Ortograpik`Orthographic'.
  a. Menegak, melintang, mendatar.
  b. Mendatar, menyerong, menegak
  c. Menegak, mendatar, mendatar tambahan.
  d. Mendatar, menegak, menegak tambahan.

36.  Gambarajah manakah yang menunjukkan symbol unjuran sudut ketiga.

37. Konsep pandangan `view' pada satah orthographik , Satah mendatar mestilah dipusingkan untuk 
       menentukan kedudukan pandangan atas, Kearah manakah satah itu dipusingkan? 
  a. Arah pusingan jam.
  b. Arah lawan pusingan jam.
  c. Arah yang berlawanan dengan satah menegak.
  d. Mengikut arah satah menegak 

38. Dalam prinsip unjuran orthograpik , Satu objek boleh menghasilkan ________ pandangan. 
 a. Tujuh
 b. Enam
 c. Lima
 d. Empat
39. Peraturan dalam unjuran sudut pertama ialah_________
 a. Pandangan hadapan hendaklah berada di bawah pelan.
 b. Pelan hendaklah berada di atas pandangan hadapan
 c. Pandangan sisi kiri hendaklah dilukis pada sebelah kanan pandangan hadapan
 d. Pandanga sisi kanan hendaklah dilukis disebelah kanan pandangan hadapan.

40. Peraturan dalam unjuran, pandangan yang menunjukan bahagian tinggi objek ialah _____
 a. Pelan
 b. Pandangan hadapan
 c. Pandangan sisi  
 d. Pandangan hadapan dan sisi.

41. Peraturan dalam unjuran, kedudukan pandangan hadapan pada unjuran sudut ketiga.
 a. Di bawah pelan.
 b. Di bawah pandangan hadapan 
 c. Di atas pelan.
 d. di atas pandangan hadapan.

42. Berpandukan rajah dibawah, pilih pandangan yang betul mengikut arah anak panah..   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43. Berpandukan rajah dibawah, pilih pandangan yang betul mengikut arah anak panah..   
 
 
 
 

 
 
 
 

44.  Berpandukan rajah dibawah, pilih pandangan yang betul mengikut arah anak panah..   
 
 
 
 

 
 
 

45. Berpandukan rajah dibawah, pilih pandangan yang betul mengikut arah anak panah..   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46. Berpandukan rajah dibawah, pilih pandangan yang betul mengikut arah anak panah..   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47. Berpandukan rajah dibawah, pilih pandangan yang betul mengikut arah anak panah..   
 
 
 
 
 
 
 

48. Berpandukan rajah dibawah, pilih pandangan yang betul mengikut arah anak panah..   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. Berpandukan rajah dibawah, pilih pandangan yang betul mengikut arah anak panah..   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. Berpandukan rajah dibawah, pilih pandangan yang betul mengikut arah anak panah..   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soalan no ___ hingga no ___ rujuk gambarajah dibawah.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51. Pandangan yang berbentuk seperti dibawah boleh nampak dari arah...
 

 a.  I
 b.  II
 c.  III
 d.  IV  
 

52. Pandangan yang berbentuk seperti dibawah boleh nampak dari arah...
 

 a.  I
 b.  II
 c.  III
 d.  IV
53.  Sudut yang dihasilkan oleh satah orthograpik  bagi sudut pertama ialah 0 - 90 darjah,
       Sudut yang dihasilkan bagi sudut ketiga ialah
 a. 0* -  90*
 b. 90* - 180* 
 c. 180* - 270*  
 d. 270* - 360*

54. Untuk mendimensi sesuatu objek, apakah system yang digunakan jika huruf  dimensi itu 
       sentiasa mengikut arah garisan.
 a. `Aligned'
 b. `Unidirectional'
 c.   BS 308
 d.  ANSI

55. Dimensi digunakan untuk menentukan ukuran objek , bahan yang digunakan dan  kekemasan  
      penyudahan, selain dari itu ia  juga menunjukkan
 a.  bagaimana cara menyimpan lukisan dengan betul.
 b.  proses yang perlu digunakan untuk membuat objek yang dilukis.
 c.  proses yang perlu digunakan untuk membuat lukisan
 d.  bagaimana pandangan (view) diperolehi.

56. Standard mendimensi cara ini memerlukan huruf dimensi sentiasa dituliskan diatas garisan 
      dimensi.
 a. `Aligned'
 b. `Unidirectional'
 c.   BS 308
 d.  ANSI

57. Ia digunakan untuk menanda sesuatu tempat atau posisi. Ia di tunjukkan pada lukisan dengan 
       menyilangkan dua garisan pendek.
 a. Garisan 
 b. Titik
 d. Lengkuk
 d. Bulatan
 

58. Takrif bagi ________ ialah ia mempunyai panjang dan lebar tetapi tidak mempunyai dalam.
 a. Garisan 
 b. Titik
 d. Bulatan
 d. Ellips
 

59. Binaan ______ boleh terhasil dari sebarang bahagian pada ukurlilit  satu bulatan.
 a. Garisan
 b. Lengkuk
 c. Ellipse
 d. bulatan
 
 
 

Untuk soalan no 60  hingga no 63  rujuk gambarajah di bawah.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60.  Sudut apakah yang terbentuk bila ukuran I digunakan.
 a. `Acute angle'
 b. `Obtuse angle' 
 c. `Complementry angle'
 d. `Supplementary angle'

61.  Sudut apakah yang terbentuk bila ukuran J digunakan.
 a. `Acute angle'
 b. `Obtuse angle' 
 c. `Complementry angle'
 d. `Supplementary angle'

62.  Sudut apakah yang terbentuk bila ukuran I + K berjumlah 90* .
 a. `Acute angle'
 b. `Obtuse angle' 
 c. `Complementry angle'
 d. `Supplementary angle'

63.  Sudut apakah yang terbentuk bila ukuran I + J berjumlah 180*.
 a. `Acute angle'
 b. `Obtuse angle' 
 c. `Complementry angle'
 d. `Supplementary angle'

64. `Nonagon' ialah sebuah gambarajah satah lamina yang dilingkungi oleh ______ sempadan 
      yang sama.
 a.  9
 b. 10
 c. 11
 d. 12

65.  Poligon (polygon)  bermaksud suatu  gambarajah satah lamina yang 
 a. mempunyai 6 sempadan   yang sama.
 b. mempunyai 5 sempadan yang sama.
 c. mempunyai 4 sempadan yang sama.
 d. mempunyai 3 atau lebih dari 3 sempadan yang sama.
 
 
 
 

Untuk soalan no 66  hingga no 68 rujuk gambarajah dibawah:
 
 
 
 
 
 
 
 

66. Apakah kawasan yang bertanda D
 a. Sukuan (Quadrant)
 b. Tembereng (Segment)
 c. Tembereng tajam (Sector)
 d. Separuh bulatan ( Semicircle)

67. Apakah garisan yang bertanda E
 a. Garisrentas
 b. Garispusat
 c. Garisentuh
 d. Sekan

68. Untuk mencari panjang garisan yang bertanda F, formula yang boleh digunakan ialah
 a. 2*j
 b. *D
 c. 2*D
 d. *j 

69. Jika diberi ,
 Garis pusat besar = 14 , F1 ke F2 = 12.
 Berapakah jarak 0 ke B,
 a. 10 mm
 b.  8 mm
 c.  6 mm
  d.  5 mm  

Soalan no 70  hingga no 73 rujuk gambarajah dibawah.
 
 
 
 

70. Manakah di antara  garisan keratan di atas membentuk  elips (ellipse).
 a. A
 b. B
 c. C
 d. D
 
 
 

71. Manakah diantara garis keratan di atas membentuk  hiperbola (hyperbola).
 a. A
 b. B
 c. C
 d. D

72. Manakah diantara garis keratan di atas membentuk Parabola.
 a. A
 b. B
 c. C
 d. D
 
73. Manakah diantara garis keratan di atas membentuk bulatan.
 a. A
 b. B
 c. C
 d. D

74. Apakah bentuk londar yang terbentuk daripada gambarajah dibawah.?
 
 
 
 
 
 
 

 a. Episikloid
 b. Hiposikloid
 c. Sikloid
 d. Trokoid Besar.

75.  Apakah bentuk londar yang terbentuk daripada gambarajah dibawah.?
 
 
 
 
 
 
 

 a. Episikloid
 b. Hiposikloid
 c. Sikloid
 d. Trokoid Besar.

76. Pandangan `hight auxiliary' di unjurkan dari pandangan __________
 a. Pelan (plan)
 b. Hadapan (Front)
 c. Sisi (side)
 d. Belakang (Rear)
77.  Dalam amali, garisan tersembunyi (hidden line) tidak perlu di lukiskan pada pandangan 
       tambahan (auxiliary view) kecuali diperlukan, ini 
 a. supaya garisan itu tidak bertindih dengan garisan objek.
 b. kerana  garisan itu telah terdapat pada pandangan hadapan
 c. bertujuan untuk menunjukkan pandangan itu lebih jelas.
  d. kerana garisan itu tiadak kelihatan  dalam pandangan.
 

78.  Jika objek yang hendak dilukis pandangan tambahan berbentuk samaukur (symmetrical),
      garis panduan (reference line) hendaklah dilukiskan dibahagian_________ objek.
 a. bawah
 b. tengah
 c. atas
 d. belakang

79.  Pandangan tambahan  bertujuan untuk menunjukkan permukaan yang condong yang tidak boleh 
       kelihatan dari mana-mana pandangan biasa. Sudut yang perlu di unjurkan dari permukaan 
       condong itu ialah
 a. 30*
 b. 45*
 c. 60*
 d. 90*

Untuk soalan no 80 hingga no 83 rujuk gambarajah dibawah.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80. Berapakah bilangan sempadan yang sama dapat di lukis hasil daripada pembinaan seperti di 
      atas.
 a. 4  b. 5  c. 6  d. 7
 
81. Berapakah jumlah sudut yang terbina apabila sudut A + B  
 a.  30 darjah
 b. 45 darjah
 c. 60 darjah
 d. 75 darjah.

82. Jarak yang manakah yang mesti diambil untuk mendapatkan Jarak antara Pepenjuru (Across 
      Corner).
 a. 3 - 4  b.  1 -2   c.  5 - 6  d. J - K
83. Jarak yang manakah yang mesti diambil untuk mendapatkan Jarak antara rata (Across Flat).
 a. 3 - 4
 b. 1 - 3
 c. 5 - 6
 d. a - b
 

84. Gambarajah manakah yang memberi makna bulatan sepusat.
 
 
 
 
 
 
 

85. Garisan keratan dibawah digunakan untuk menunjukkan simbol bahan,

 a. `Steel'
 b. `Cast Iron'
 c. `Copper'
 d. `General uses'

86. Garisan keratan dibawah digunakan untuk menunjukkan simbol bahan,

 a. `Steel'
 b. `Cast Iron'
 c. `Marble'
 d. `General uses'

87. Garisan keratan dibawah digunakan untuk menunjukkan simbol bahan,

 a. `Steel'
 b. `Alloy'
 c. `Marble'
 d. `General uses'
 

88.  Garisan keratan dibawah digunakan untuk menunjukkan simbol bahan,

 a. `Aluminium'
 b. `Cast Iron'
 c. `Marble'
 d. `General uses'
 

89.  Lukisan keratan  secara umumnya menunjukkan
 a. Pandangan tepi sebuah objek.
 b. Pelan penuh sesebuah objek.
 c. Bentuk dalam sebuah objek.
 d. Pembinaan dalam dan luar sebuah objek.
 
 

90. Dalam lukisan keratan, jenis keratan manakah yang tidak memerlukan garisan satah keratan.
 a. `Offset section'
 b. `Broken out section'
 c.  `Revolve section'
 d.  `Removed section'
 
 
 
 
 
 

91.  Lukisan keratan yang hanya perlu memusingkan satah keratan pada tempat yang hendak 
      ditunjukkan dan boleh dilukis terus pada sesuatu objek seperti lelengan (arm),`rib' , `spoke' 
      dan lain tanpa mengalihkan ke tempat lain dinamakan.
 a. `Offset section'
 b. `Broken out section'
 c.  `Revolve section'
 d.  `Removed section'

92. Pelan dan pandangan hadapan diberi, Jika pandangan hadapan di kerat mengikut Y-Y, 
      manakah lukisan keratan yang betul.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93.   Dalam pandangan keratan, satah keratan dimaksudkan
 a. satah yang menutupi sesuatu objek.
 b. satah yang berkedudukan mendatar.
 c. satah yang berkedudukan menegak.
 d. satah yang memotong objek pada sebarang keadaan.

 Soalan no 94  dan 95  rujuk digambarajah dibawah.
 
 
 
 
 
 
 
 

94. Apakah jenis keratan yang di tunjukkan seperti bertanda no 1
 a. Keratan penuh ( full section)
 b. Keratan separuh ( half section)
 c. Keratan offset  (offset section)
 d. Keratan pecah. (broken out section)
 

95. Apakah jenis keratan yang terbina bila garisan satah keratan (bertanda no 2) digunakan
 a. Keratan penuh ( full section)
 b. Keratan teralih ( Aligned section)
 c. Keratan offset  (offset section)
 d. Keratan pecah. (broken out section)
 

96.   Pada lukisan keratan, apakah tujuan keratan separuh (half section).
 a. Untuk mengelakkan terlalu banyak keratan.
 b. Untuk menunjukkan bahagian luar dan dalam sesuatu objek.
 c. Untuk menunjukkan semua bahagian dalam sesuatu objek.
 d. Untuk menunjukkan semua bahagian luar sesuatu objek.
 

97. SYM, C'BORE, CSTG ialah kata rengkas bagi ........
 a. Symbol, Countersink, Cast Iron
 b. Symbol, Counter Bore, Cast Iron
 c. Symbol, Counter Bore, Casting 
 d. System, Counter Bore, Casting 
 

98. BRZ, DEC, DIM ialah kata rengkas bagi .............
 a. Bronze, Degree, Diagram
 b. Bronze, Decimal, Dimension
 c. Brass, Decimal, Dimension
 d. Brass, Degree, Diagram
 

99. ABS, ACT, ALY ialah kata rengkas bagi .............
 a. Absolute, Advance, Alteration
 b. Accessory, Actual, Alloy
 c. Absolute, Actual, Alteration
 d. Absolute, Actual, Alloy
 

100. DWG ,CCW, CW ialah kata rengkas bagi .............
 a. Drawing, Counter Clockwise, Clockwise
 b. Dowel, Center to Center, Clockwise
 c. Drawing, Counter Clockwise, Clockwidth
 d. Dowel, Center Clockwise, Counterwise

1.  Nyatakan jenis kertas yang digunakan untuk  membuat cetakkan biru `Blue Print ' yang biasa digunakan oleh seorang Pelukis Pelan.
  A. Kertas katrij.
  B. Kertas Surih.
  C. Kertas Kajang.
 D. Kertas Ammonia.

2.  Apabila `T Square’  didapati kotor disebabkan oleh gam pelekat, Nyatakan cara untuk 
      membersihkannya.
 A. Basuh dengan sabun.
 B. Gosok dengan pemadam
 C. Gosok dengan kapur tulis
 D. Gosok dengan abuk papan.
  
3.   Kegunaan biasa (Lettering Stencil) untuk membuat tulisan pada kertas lukisan, 
      disebelah tepinya terdapat satu lurah (slot) yang berterusan bertujuan untuk
 A. kelihatan lebih cantik
 B. menghalang dakwat pen menyusup masuk kebawah ‘stencil’.
 C. tahan lebih lama
 D. dapat melihat tulisan yang ditulis lebih jelas.

4. Untuk membina garisan bersudut 90*, anda perlu menggunakan
 A. Pembaris
 B. Sesiku set
 C. Sesiku T
 D. Sesiku T dan sesiku set.

5.  Berapakah saiz papan lukis jenis ` Antiquarian'
 A. 32"  x  54"
 B. 32"  x  23"
 C. 32"  x  42"
 D. 16"  x  23"

6.  Gambarajah 1 menunjukkan salah satu alatan lukisan, bahagian pada alat  yang bertanda A 
      mestilah dari jenis
 

 A. Lembut
 B. Keras
 C. Sederhana
 D. Jarang    Rajah 1

7.  Berapakah saiz kertas A0 mengikut standard ISO
 A. 420  x  594 mm
 B. 420  x  297 mm
 C. 210  x  297 mm
 D. 841  x  1189 mm
8. Pensil yang digunakan dalam lukisan grafik di buat sebanyak 6 jenis lembut iaitu terdiri dari 
    gred
 A. 9H  hingga  3H
 B. 3B  hingga  8B
 C. 8H  hingga  8B
 D. 2B  hingga  7B

9. Pensil gred 2B di ketagorikan dalam jenis
 A. Keras
 B.  Sederhana
 C.  Lembut
 D. Terlalu lembut

10.  Alat yang sesuai untuk membuat bulatan yang mempunyai jejari lebih daripada 13 inci 
       ialah
 A. `Beam compass'
 B. `Drop spring compass'
 C. `Drop spring divider'
 D. `Adjustable compass'

11.  Penghurufan jenis `text' tidak sesuai untuk lukisan kerana ia mempunyai ketebalan yang 
       tidak sekata, sebab yang lain daripada itu ialah penghurufan ini  
 A. Satu calit (single stroke)
 B. Dua calit (double stroke)
 C. Tiga calit (triple stroke)
 D. Lebih dari dua calit (above double stoke)

12.  Berapakah jarak B, (seperti di rajah 2 )yang paling sesuai untuk sesuatu penghurufan 
       yang  baik 
 A. 1/1 t   B ALL  DIMENSION  IN  MM
 B. 1/4 t    ALL  RADIUS 5MM 
 C. 1/3 t    
 D. 2/3 t   
      Rajah 2 

13.  Berapakah nisbah tinggi angka pecahan di tulis bersamaan dengan angka penuh.
 A. Sama dengan angka penuh
 B. Dua kali angka penuh.
 C. Satu setengah kali angka penuh
 D. Lebih kecil dari angka penuh. 

14. Bentuk penghurufan yang dikenali sebagai `Inclined Upper Case Letters' dikhaskan hanya 
       untuk
  A. huruf kecil yang berkeadaan condong. 
  B. huruf besar yang berkeadaan condong.
  C. angka yang berkeadaan condong.
  D. angka dan huruf yang berkeadaan condong.

15. Dalam penghurufan, apakah yang di maksudkan kesetabilan (Stability).
  A. Penghurufan mestilah terang dan jelas
  B. Penghurufan mempunyai jarak yang ditetapkan.
  C. Penghurufan mempunyai kelebaran yang sekata dengan tinggi.
  D. Penghurufan boleh dicondongkan atau ditegakkan.
 

16. Jenis garisan yang mengambarkan permukaan yang telah dipotong sahaja perlu dilorekkan. 
      dikenali sebagai
  A. garisan susur (visible line)
  B. garisan keratan (section line)
  C. garisan satah keratan. (cutting plane lina)
  D. garisan tersembunyi. (hidden Line)
 

17. ____________ sesuai digunakan apabila tepian objek tidak kelihatan dari arah pandangan. 
  A. garisan objek. (visible line)
  B. garisan tersembunyi (hidden line)
    C. garisan pecah pendek (short break line)
  D. garisan pecah panjang. (long break line)
 
 

18. Bagaimanakan melukis garisan panduan `Guide line' dengan menggunakan pensil lukisan.
  A. Garisannya putus dua ditengah.
  B. Garisannya putus satu ditengah.
  C. Garisannya berkeadaan hitam dan halus
  D. Garisannya berkeadaan kabur dan halus.
 
 

19.  Jenis garisan yang manakah mempunyai bentuk yang berterusan `continues'dan bersifat 
       hitam dan halus. 
  A. Garisan pusat (center line)
  B. Garisan pecah pendek. (short brake line)
  C. Garisan panduan ( guide line)
  D. Garisan binaan (construction line)
 
 

20. Berapakah nilai 3 7/8 inci jika ditukarkan kepada nilai CM.
  A. 98.42 cm
  B. 9.842 cm
  D. 0.984 cm
  E. 2.625 cm

21. Nisbah yang manakah bermaksud di lukis setengah saiz penuh
  A. 1 : 2
  B. 2 : 1
  C. 1 : 1
  D. 2 : 2
 

22.  Skala imperial `triangular' yang padanya terdapat bacaan 1:1/2, 1:1/4, 1:1/8, 1:1/16, 
        1:1/32, 1:1/64. bahagian di namakan
  A.  `Architec's scale'
  B.  `Metric scale'
  C.  `Mechanical Engineers scale'
  D.  `Decimal scale'

Soalan no 23 hingga no 26 rujuk gambarajah.
 Kirakan ukuran skala Arkitek 
 
 
 
 
 
 
 

      Rajah 3

23. Berapakah jarak yang bertanda C Pada Rajah 3.
  A. 2ka  8in
  B. 2 3/16 in
  C. 2 3/16 ka
  D. 2ka  3/8in
 
 
 
 
 
 
 
 

     Rajah 4

24. Berapakah jarak yang bertanda D pada rajah 4
  A. 9ka  6in
  B. 3 5/12in
  C. 3 5/12 ka
  D. 9 ka 5 in
 
 
 
 
 
 
 

     Rajah 5
25. Berapakah jarak yang bertanda E pada rajah 5.
  A. 19ka  3in
  B. 1ka   3in
  C. 19.3 in
  D. 1.3 ka
 
 
 
 
 
 
 

    
     Rajah 6
26. Berapakah jarak yang bertanda F pada rajah 6.
  A. 7ka  9in
  B. 8ka  3in
  C. 7.5 ka
  D. 7.5 in

Soalan no 27 hingga no 28 rujuk Gambarajah.
 Kirakan ukuran skala Desimal (decimal scale).
 
 
 
 
 
 
 
 

     Rajah 7
27. Berapakah jarak yang bertanda G pada rajah 7
  A. 2ka  4in
  B. 20ka  4in
  C. 2.4 ka
  D. 2.4 in
 
 
 
 
 
 
 

     Rajah 8
28. Berapakah jarak yang bertanda H pada rajah 8.
  A. 3ka 3/8 in
  B. 3.3 ka
  C. 3.3 in
  D. 60.6 in
 

Soalan no 29 hingga no 32 rujuk gambarajah.
 Kirakan ukuran skala metrik .
 
 
 
 
 
 
 
 

      Rajah 9
29. Berapakah jarak yang bertanda I pada rajah 9
  A. 50cm  
  B. 55 cm
  C. 5.5 mm
  D. 50mm
 
 
 
 
 
 
 

      Rajah 10
30. Berapakah jarak yang bertanda J pada rajah 10.
  A. 83 cm 
  B. 83 mm
  C. 50.34 mm
  D. 50.34 cm
 
 
 
 
 
 
 
 

     Rajah 11
31. Berapakah jarak yang bertanda K pada rajah 11
  A. 250 mm
  B. 250 cm
  C. 50 mm
  D. 50 cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Rajah 12
32. Berapakah jarak yang bertanda L pada rajah 12.
  A. 2200mm
  B. 220 mm
  C. 22 mm
  D. 22 cm
 

33.  Nisbah diantara sesuatu garisan lukisan dengan objek yang sebenarnya boleh juga di 
        istilahkan sebagai

  A.  Pecahan bernisbah.
  B.  Pecahan padan (representative fraction)
  C.  Pecahan campur
  D.  Pecahan berkembar

34. Satu garisan yang panjangnya 50 cm, apabila dilukiskan dengan menggunakan skala 5:1, 
      maka panjang garisan itu di dalam lukisan ialah_______
  A.  250 cm
  B.  25 cm
  C.  100 mm
  D.  10 cm
35. Sebutkan satah-satah yang terdapat pada unjuran  Ortograpik`Orthographic'.
  A. Menegak, melintang, mendatar.
  B. Mendatar, menyerong, menegak
  C. Menegak, mendatar, mendatar tambahan.
  D. Mendatar, menegak, menegak tambahan.

36.  Rajah 13 dibawah, manakah yang menunjukkan symbol unjuran sudut pertama.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Rajah 13

37. Konsep pandangan `view' pada satah orthographik , Satah mendatar mestilah dipusingkan 
       untuk menentukan kedudukan pandangan atas, Kearah manakah satah itu dipusingkan? 
  A. Arah pusingan jam.
  B. Arah lawan pusingan jam.
  C. Arah yang berlawanan dengan satah menegak.
  D. Mengikut arah satah menegak 

38. Dalam prinsip unjuran isometrik , Satu objek boleh dilihat dalam ________ pandangan. 
 A. Dua
 B. Tiga
 C. Lima
 D. Empat
 

39. Peraturan dalam unjuran sudut ketiga ialah_________
 A. Pandangan hadapan hendaklah berada di bawah pelan.
 B. Pelan hendaklah berada di atas pandangan hadapan
 C. Pandangan sisi kiri hendaklah dilukis pada sebelah kanan pandangan hadapan
 D. Pandangan sisi kanan hendaklah dilukis disebelah kiri pandangan hadapan.

40. Peraturan dalam unjuran, pandangan yang menunjukan bahagian lebar objek ialah _____
 A. Pelan
 B. Pandangan hadapan
 C. Pandangan sisi  
 D. Pandangan Pelan dan sisi.
41. Peraturan dalam unjuran, kedudukan pandangan hadapan pada unjuran sudut pertama.
 A. Di bawah pelan.
 B. Di bawah pandangan hadapan 
 C. Di atas pelan.
 D. di atas pandangan hadapan.

42. Berpandukan rajah 14 dibawah, pilih pandangan yang betul mengikut arah anak panah..   
 
 
 
 
 
 
 
 

     Rajah 14

43. Berpandukan rajah 15 dibawah, pilih pandangan yang betul mengikut arah anak panah..   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Rajah 15

Soalan no 44 hingga no 45 rujuk Rajah 16 dibawah.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Rajah 16
44. Pandangan yang berbentuk seperti dibawah boleh nampak dari arah...
 
 
 

 A.  I
 B.  II
 C.  III
 D.  IV  
 

45. Pandangan yang berbentuk seperti dibawah boleh nampak dari arah...
 
 

 A.  I
 B.  II
 C.  III
 D.  IV

46.  Sudut yang dihasilkan oleh satah orthograpik  bagi sudut pertama ialah 0 - 90 darjah,
       Sudut yang dihasilkan bagi sudut keempat ialah
 A. 0* -  90*
 B. 90* - 180* 
 C. 180* - 270*  
 D. 270* - 360*

47. Dimensi digunakan untuk menentukan ukuran objek , bahan yang digunakan dan     
       kekemasan penyudahan, selain dari itu ia  juga menunjukkan
 A.  bagaimana cara menyimpan lukisan dengan betul.
 B.  proses yang perlu digunakan untuk membuat objek yang dilukis.
 C.  proses yang perlu digunakan untuk membuat lukisan
 D.  bagaimana pandangan (view) diperolehi.

48. Standard mendimensi cara ini memerlukan huruf dimensi sentiasa dituliskan diatas garisan 
      dimensi.
 A. `Aligned'
 B. `Unidirectional'
 C.   BS 308
 D.  ANSI

49. Ia digunakan untuk menanda sesuatu tempat atau posisi. Ia di tunjukkan pada lukisan 
      dengan menyilangkan dua garisan pendek.
 A. Garisan 
 B. Titik
 D. Lengkuk
 D. Bulatan
50. `Octagon' ialah sebuah rajah satah lamina yang dilingkungi oleh ______ sempadan 
      yang sama.
 A.  9
 B. 10
 C. 11
 D. 12

Untuk soalan no 51  hingga no 52 rujuk Rajah 17 dibawah:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Rajah 17

51. Nyatakan bahagian kawasan yang bertanda D

 A. Sukuan (Quadrant)
 B. Tembereng (Segment)
 C. Tembereng tajam (Sector)
 D. Separuh bulatan ( Semicircle)

52. Apakah garisan yang bertanda E
 A. Garisrentas
 B. Garispusat
 C. Garisentuh
 D. Sekan

53. Apakah bentuk londar yang terbentuk daripada Rajah 18 dibawah.?
 
 
 
 
 
 
 
 

     Rajah 18
 A. Episikloid
 B. Hiposikloid
 C. Sikloid
 D. Trokoid Besar.
54. Pandangan `width auxiliary' di unjurkan dari pandangan __________
 A. Pelan (plan)
 B. Hadapan (Front)
 C. Sisi (side)
 D. Belakang (Rear)

55.  Jika objek yang hendak dilukis pandangan tambahan berbentuk samaukur (symmetrical),
      garis panduan (reference line) hendaklah dilukiskan dibahagian_________ objek.
 A. bawah
 B. tengah
 C. atas
 D. belakang

56.  Pandangan tambahan  bertujuan untuk menunjukkan permukaan yang condong yang tidak 
       boleh  kelihatan dari mana-mana pandangan biasa. Sudut yang perlu di unjurkan dari 
       permukaan condong itu ialah
 A. 30*
 B. 45*
 C. 60*
 D. 90*

57. Dalam lukisan keratan, jenis keratan manakah yang tidak memerlukan garisan satah 
      keratan.
 A. `Offset section'
 B. `Broken out section'
 C.  `Revolve section'
 D.  `Removed section'

58.  Lukisan keratan yang  perlu memusingkan satah keratan pada tempat yang hendak 
      ditunjukkan dan di keluarkan dari lukisan objek  seperti keratan lelengan (arm),`rib' , 
      `spoke'  dll.
       A. `Offset section'
 B. `Broken out section'
 C.  `Revolve section'
 D.  `Removed section'

59.   Dalam pandangan keratan, satah keratan dimaksudkan
 A. satah yang menutupi sesuatu objek.
 B. satah yang berkedudukan mendatar.
 C. satah yang berkedudukan menegak.
 D. satah yang memotong objek pada sebarang keadaan.

60.   Pada lukisan keratan, apakah tujuan keratan ofset (Offset  section).
 A. Untuk mengelakkan terlalu banyak keratan.
 B. Untuk menunjukkan bahagian luar dan dalam sesuatu objek.
 C. Untuk menunjukkan semua bahagian penting dalam sesuatu objek.
 D. Untuk menunjukkan semua bahagian luar sesuatu objek.

1. Terdapat banyak permukaan yang terbentuk daripada berbagai     garisan. Didalam undang-
     undang permukaan (Ruled Surface) apakah objek yang terbentuk dari satu garisan     
     melengkung (single curve surface).

     A. `Ellipsoid'
     B. `Torus'
     C. `Conoid'
     D. `Helicoid'

2. Dalam kategori apakah permukaan ini di kelaskan jika ia terbina dari garisan melengkung 
     sahaja.

     A. Permukaan rata (Plane surface)
     B. Permukaan meleding (Warped surface)
     C. Satu permukaan melengkung (Single curve surface)
     D. Dua permukaan melengkung (Double curve surface)

3. Objek padu (solid) yang terbaik bagi membentuk garisan pertemuan melengkung, jika dua 
    objek ini dicantumkan di  bahagian tengahnya.

     A. Piramid dan Prisma
     B. Kun serong dan Piramid serong
     C. Segitiga piramid dan piramid condong
     D. Piramid serong dan prisma condong.

4. Bagaimanakah cara membuat pembentangan bagi gambarajah 1 di bawah.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Rajah 1
 

     A. Cara garisan selari.
     B. Cara garisan jejari.
     C. Cara triangulasi.
     D. Cara transasi (Transation method)
5. Namakan penyambungan kerja kepingan logam, bagi gambarajah `2'.
 
 
 
 
 
 
 
 

     A. `Plain Flat Seam'
     B. `Single Seam'
     C. `Grooved Seam'
     D. `Lap Seam'     Rajah  2    

  
6. Namakan penyambungan kerja kepingan logam, bagi gambarajah `3'.
 
 
 
 
 
 

     A. `Plain Flat Seam'
     B. `Single Seam'
     C. `Grooved Seam'
     D. `Lap Seam'      Rajah 3
 

  
7. Pembentangan pada gambarajah 4 digunakan untuk objek yang berbentuk spera (sphere). 
    Apakah nama yang digunakan bagi cara ini.
 
 
 
 
 

   
 
 

     A. `Polyconic method'.
     B. `Zone method'.
     C. `Polycylindric method'
     D. `Cylindric method'    Rajah 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     Rajah 5

8. Rajah 5 dibawah menunjukkan lukisan hamparan yang dihasilkan dari persilangan antara
     A. Piramid dan Silinder 
     B. Prisma segiempat dan prisma segiempat
     C. Kon dengan Silinder
     D. Silinder dengan Silinder. 

9. Kaedah yang digunakan untuk melukis hamparan objek yang mempunyai tapak segitiga 
     dan puncak segi empat ialah.
     A. Kaedah segitiga.(Triangulation Method)
     B. Keadah selari  ( Parallel Line Method)
     C. Kaedah Jejari ( Radial Line Method)
     D. Kaedah Zone dan Gore.

10. Bagi semua lukisan piktorial , suatu pandangan boleh dilihat  secara ______ dimensi.  
     A. 1
     B. 2
     C. 3
     D. 4

 11. Garisan Oblik yang menghala kebelakang dalam unjuran Oblik boleh dicondongkan 
       mengikut sebarang sudut selain  daripada sudut
       A. 30 darjah
       B. 50 darjah
       C. 60 darjah
       D. 0 atau 90 darjah.

 12. Lukisan `multiview' dilukis daripada pandangan tepat 90 darjah dari objek. Berapakah 
       sudut (darjah) yang diperlukan untuk memindahkan bentuk objek itu kepada lukisan  
       isometrik.
       A. 90 dan 45 darjah
       B. 90 dan 120 darjah
       C. 60 dan 30 darjah
       D. 30 dan 120 darjah
13. Unjuran  isometrik dan lukisan isometrik ialah satu lukisan yang di tunjukkan dalam 
      bentuk piktorial. Apakah perbezakan antara kedua-dua jenis lukisan ini.     
      A. Nisbahnya
      B. Bentuknya
      C. Paksinya 
      D. Kegunaannya
 

14. Unjuran Isometrik sangat jarang digunakan kerana ianya
      A. tidak menarik perhatian.
      B. tidak boleh di dimensi.
      C. terkecil dari ukuran biasa.
      D. memerlukan skala isometrik.
 

15. Skala yang digunakan untuk membina `Isometric scale' ialah     skala ...
     A. metrik
     B. pecahan (decimal)
     C. arkitek
     D. semua di atas.

16. Unjuran `dimetric dan Trimetric' adalah pecahan dari unjuran
      A. Isometrik
      B. Oblik
      C. Axonometrik
      D. Perspektif

 17. Dalam  lukisan perspektif kedudukan satah gambar berada dalam keadaan menegak, 
      dimanakah kedudukan garisan ufuk (horizon    line)      
      A.di atas garisan dasar (ground line)
      B. di bawah garisan dasar 
      C. di bawah takat stesen (station point)
      D. di atas garisan ufuk

 18. Apakah pandangan yang diperolehi apabila semua garisan unjuran tidak bersudut tepat 
      dengan satah unjuran?      
      A. Perspektif.
      B. Isometrik.
      C. Orthographik.
      D. Oblik.
    
 19. Pada istilah `perspective', apabila `ground plane' bertemu dengan `picture plane' ia akan 
       membentuk,
      A. Garisan Ufuk (Horizon line)
      B. Garisan Dasar (Ground Line)
      C. Paksi Visi/Penglihatan (Axis of vision)
      D. Pusat Visi/Penglihatan (Center of vision)
20. Untuk membina pandangan perspektif, dimanakah objek diletakkan supaya ia lebih besar 
      dari bentuk objek sebenar objek.

     A. di antara sipemandang dan satah gambar.
     B. sehadapan satah gambar dan sipemandang.
     C. sebelakang sipemandang.
     D. di atas satah gambar.

21. Adalah puncak keratan yang sama dalam bentuk heliks diluar permukaan atau dalam 
      sesuatu selinder ialah..

     A. bebenang lurus (stright thread)
     B. bebenang tirus (tapered thread)
     C. Heliks kun (Conical Helix)
     D. bebenang (thread)

22. Permukaan dibahagian puncak menyambungkan dua bebenang yang  bersebelahan.

     A. Tepian (Side)
     B. Dasar (Root)
     C. Puncak (Crest)
     D. Jarak benang (Lead)

23. Jarak daripada satu titik pada satu titik yang disebelah bebenang diukur 360 darjah 
      mengikut alur bebenang dinamakan,
     
     A. Haluan (Pitch)
     B. Dasar (Root)
     C. Puncak (Crest)
     D. Jarak benang (Lead)
 

 24. Berapakah haluan (pitch) bagi bebenang yang mempunyai 2 jarak  bebenang (lead) bagi 
       `Triple Start'.
     
     A. 2
     B. 3
     C. 6
     D. 9 
 

25. Skru yang mempunyai POIN (point) berbentuk cone, full dog, flat dan oval dinamakan
 
     A. skru mesin (machine screw).
     B. skru kekunci (set screw)
     C. skru tukup ( cap screw)
     D. skru pilip (Phillips screw)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Rajah 6

26. Alat yang digunakan untuk membuka skru berkepala (cap skrew) seperti gambarajah 6 
      diatas

     A. `Flat screw driver'
     B. `Phillips screw driver'
     C. `Allen-key'         
     D. Tukul
 

27. Pada kebiasaanya alat ini digunakan untuk membuat bebenang dalam (internal thread) 
      yang kecil.
 
     A. `Tap'
     B. `Die'
     C. `Reamer'
     D. `Drill'
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Rajah 7
  
28. Skru yang mempunyai bebenang di kedua-dua hujungnya  seperti gambarajah 7 dinamakan
 
     A. skru mesin (machine screw).
     B. skru kekunci (set screw)
     C. skru tukup ( cap screw)
     D. Stad (stud)
29. Apabila pepasangan `shaft' dan nut jenis mahkota (Castel nut) seperti gambarajah 8 
      dibawah, apakah jenis pin yang sesuai    digunakan untuk mengunci nut itu.
 
 
 
 
 
 
 

    
     A. `Cotter pin'
     B. `Tapper pin'    Rajah 8
     C. `Lock pin'
     D. `Nail pin'
 

30. Apakah nama jenis poin(point) pada skru kekunci seperti  gambarajah 9 di bawah.
 
 
 
 
 
 

     A. `Cup point'
     B. `Flat point'
     C. `Oval point'    Rajah 9 
     D. `Cone point'

31. Sekeping plat yang tipis dan berbentuk bulat. Terdapat lubang ditengahnya, ia biasa 
     digunakan pada bolt dan nat.

     A. Kekunci (Key)
     B. Pelapik (Washer)
     C. Pegas (Spring)
     D. Dudukan kekunci (Keyseat)

32. Gambarajah 10 dibawah menunjukkan pemasangan nut. Apakah kegunaan nut yang di 
      sebelah diatas.
 
 
 
 
 

  Rajah 10
     A. Untuk menutup bebenang yang terlebih pada saf.
     B. Untuk menghalang nut yang di bawah longar atau terbuka.
     C. Untuk menguatkan lagi pepasangan benda kerja.
     D. Semua yang diatas.

33. `Woodruff key' ialah salah satu jenis kekunci, Lubang yang terdapat pada saf disediakan 
      untuk memasangnya yang dinamakan,
 
     A. Dudukan kekunci (keyseat) 
     B. Laluan kekunci (keyway)
     C. Slot kekunci (key slot)
     D. Kekunci rata (key flat)

34. Semua dibawah ialah kekunci jenis `sunk keys', KECUALI

     A. `Flat keys'
     B. `Square keys'
     C. `Pratt & Whitney keys'
     D. `Allen Keys'

35. Namakan kekunci yang terdapat seperti gambarajah 11 dibawah.
 
 
 
 

     A. `Gear'
     B. `Spline'    
     C. `Cotters'
     D. `Slot cutters'    Rajah 11

36. Pilih nota yang betul bagi menerangkan gambarajah 12 dibawah.
 
 
 
 
 
 
 
 

      Rajah 12

     A. 1/2 x 13 UNC -2A x 7/8 OVAL HEAD MACH  SCR.
     B. 1/2 x 13 UNC -2B x 1 FILL HEAD MACH SCR.
     C. M22 x 2.5 x 32 MM LG.
     D. 3/4 x 12 UNF -2A HEAVY SQ NUT. 
37. Rivet digunakan untuk menyambung dua atau lebih kepingan  bahan secara

     A. Kekal 
     B. Sementara
     C. Skru
     D. Kimpal.

38. Pegas jenis helik terbahagi kepada tiga bahagian KECUALI

     A. Mampatan
     B. Regangan
     C. Pulasan
     D. Getaran

39. Pegas yang ditolak arah pusingan gulungan (coil) lebih kuat kuasanya menolak dari 
      melawan arah gulungan (coil), namakan jenis pegas ini.

     A. Mampatan
     B. Regangan
     C. Pulasan
     D. Getaran
 
 
 
 
 
 
 
 

     Rajah 13

40. Gambarajah 13 diatas adalah salah satu jenis hujung pegas jenis mampatan. Apakah nama  
      yang  biasa digunakan?

     A. `Plain end'
     B. `Square end'
     C. `Plain end ground'
     D. `Square end ground'

41. Pada kedua hujung pegas terdapat satu cangkuk yang dinamakan `Double Loop'. Pada 
      pegas jenis apakah ia selalu terdapat.

     A. tarikan.
     B. tolakan
     C. pusingan
     D. hentakan
42. Bagi mereka (design) pegas jenis mampatan, maklumat yang diperlukan salah satunya ialah 
      `Controling diameter'. Apakah yang dimaksudkan maklumat tersebut.

     A. Garispusat luar lilitan.
     B. Garispusat dalam lilitan.
     C. Operasi didalam rod.
     D. Operasi diluar rod.
  
43. Pegas (spring) yang digunakan untuk menahan berat kenderaan mampu balik kebentuk    
      asalnya bila di tekan kerana ia mempunyai sifat

     A. Kepelastikan (Plasticity)
     B. Keanjalan ( Elasticity)
     C. `Malleability'.
     D. `Ductility'.

44. Apakah perbezaan pegas sesendal(spring washer) dengan sesendal biasa dari segi 
      `KEGUNAANNYA'.

     A. Terdapat potongan pada bahagian lilitannya
     B. Dapat menahan bolt atau nut dari longar dengan lebih  baik.
     C. Garis pusat luarnya lebih besar.
     D. Ia mempunyai kuasa tarikan yang baik.

45. Diruang manakah didalam senarai bahagian (part list), bahagian yang standard (standard 
      part) sebaiknya dituliskan.

     A. Pada permulaan senarai bahagian.
     B. Pada akhir senarai bahagian.
     C. Pada pertengahan senarai bahagian.
     D. Pada bahagian luar senarai bahagian.
 
46. Lukisan yang dimulakan dengan lakaran, dan dilukis kembali dengan menggunakan skala 
      penuh. Lukisan ini tidak perlu di  dimensi.Namakan jenis lukisan ini.   

     A. `Design assembly'
     B. `Outline assembly'
     C. `Instalation Assembly'
     D. `General Assembly'
 

47. Lukisan pepasangan am (general assembly), ia mempunyai maklumat berikut KECUALI

     A. Mempunyai satu atau lebih pandangan.           
     B. Mempunyai senarai bahagian.(part list)
     C. Mempunyai dimensi yang lengkap.
     D. Semua jenis keratan boleh digunakan.
48. Lukisan yang lengkap dengan Dimensi, spisifikasi bahan, senarai bahan, nota bahan, skala 
      dan pepasangan lengkap biasa di lukiskan dalam satu atau lebih lukisan. 

     A. `Design assembly'
     B. `Outline assembly'
     C. `Detail Assembly'
     D. `General Assembly' 

49. Lukisan pepasangan mengandungi maklumat seperti berikut  KECUALI

     A. Lukisan itu mestilah mempunyai nombor pada tiap bahagian.
     B. Lukisan iti mestilah mempunyai senarai bahagian (part list)
     C. Lukisan itu mestilah mempunyai nota bahagian (part note).
     D. Lukisan itu tidak mempunyai dimensi hanya jika perlu.

 
50. Dimensi Keseluruhan (Ovarall Dimension) hanya perlu di letakkan pada lukisan

    A. `Detail Assembly'
    B. `Out Assembly'
    C. `Detail Diagram'
    D. `Detail Assembly Diagram'
 

 
51. Di manakah letaknya blok tajuk dan senarai bahan (bill of material) pada lukisan?

    A. Sebelah atas
    B. Sebelah kanan bawah
    C. Sebelah kiri bawah
    D. sebelah kiri bawah.
 

52. Lukisan kerja (Working drawing) terbahagi kepada dua, iaitu `detail drawing' dan

    A. `Schematic drawing'
    B. `Pictorial drawing'
    C. `Exploded drawing'
    D. Assembly drawing'

 
53. Lukisan pepasangan adalah penting bagi menerangkan

     A. jenis alat yang digunakan.
     B. bagaimana alat itu dibuat.
     C. bagaimana alat itu dilukis.
     D. bagaimana alat itu dipasang. 
54. Kenyataan perlu dinyatakan dalam sesuatu lukisan terperinci (detail drawing) adalah 
      seperti berikut KECUALI 

     A. Ukuran bahan.
     B. Jumlah yang diperlukan
     C. Kekemasan penyudahan bahan
     D. kebersihan bahan yang digunakan.

55. Perbezaan antara `Limit shaft dan `Limit hole' dinamakan 

     A. `Clearance'
     B. `Allowance'
     C. `Tolerance'
     D. `Interference'

56. Apakah sistem yang digunakan jika garispusat asas lubangnya adalah tetap, manakala 
      ukuran acinya berubah-ubah.

     A. `Hole-basic'
     B. `Shaft-basic'
     C. `Bilateral'
     D. `Unilateral'

57. `Limit dimension' itu diujudkan dengan tujuan untuk

     A. membolehkan kita mengukur dalam dua dimensi.
     B. membuat alat tukar-ganti pada had yang ditentukan.
     C. menghadkan penggunaan alat itu.
     D. menunjukkan dua jenis alat yang berlainan ukuran.

58. Didalam membuat dimensi `tolerance' bagi sesuatu lubang dan aci, sistem asas lubang 
      (basic hole system) lebih banyak digunakan dari sistem asas aci kerana,

     A. lebih mudah memesin lubang dari aci.
     B. lebih mudah memesin aci dari lubang.
     C. lubang lebih cepat rosak.
     D. aci lebih cepat rosak.

Rujuk gambarajah 14 untuk soalan 59 - 60
 
 
 
 

Gambarajah 14
 

59. Cari ukuran bagi `high limit' pada shaft?

     A. 38.00                   C. 37.00
     B. 38.01                   D. 37.99

60. Kelegaan minimum (Allowance) yang terdapat antara shaft dan  hole ialah

     A. 0.06                     C. 0.04
     B. 0.07                    D. 0.03
 
 

Rujuk gambarajah 15 untuk soalan 61 - 63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Rajah 15

61. Apakah ukuran yang bertanda X

     A. Kelegaan maksimum (maxima alowance)
     B. Kelegaan minimum   (alowance)
     C. (Maxima tolorance hole)
     D. (Maxima tolorance shaft)

62. Apakah ukuran yang bertanda Y

     A. Kelegaan maksimum (maxima alowance)
     B. Kelegaan minimum   (alowance)
     C. (Maxima tolorance hole)
     D. (Maxima tolorance shaft)
 

63. Apakah nama gegasan (fit) yang terdapat pada rajah 15  ini.

     A. (Shrink Fit)
     B. (Force Fit)
     C. (Push Fit)
     D. (Drive Fit) 
64. Tapping ialah satu operasi yang bertujuan untuk      

     A. Membuat bebenang.
     B. Membuat bebenang luar.
     C. Membuat bebenang dalam.
     D. ketiga-tiga sekali.

65. Yang mana satu antara berikut di ketagorikan dalam jenis kikir.      
  
     A. `Smooth Cut'
     B. `Single Cut'
     C. `Rought Cut'
     D. `Bastard Cut'
  
66. `Surface Plate' digunakan untuk menanda dan ______ bendakerja.     
     
     A. menguji
     B. membengkok
     C. meletak
     D. mengukur

67. Kepala penukul yang selari dengan pemegang dinamakan      

     A. `Cross Peen Hammer'
     B. `Stright Peen Hammer'
     C. `Ball Peen Hammer'
     D. `Soft Hammer'

68. `Precision filling' digunakan bagi kerja-kerja

     A. halus
     B. kasar
     C. bersudut
     D. berlekuk
 
 69. Berapakah ukuran tinggi pintu sesebuah rumah mengikut piawai?
     A. 20 kaki
     B. 12 kaki
     C.   7 kaki
     D.   6 kaki

70. Pelan punca (Key Plan) yang terdapat didalam lukisan Akitek bermaksud

     A. pelan yang menerangkan keadaan sekitar dan keadaan rumah.
     B. pelan yang menerangkan kedudukan laman, binaan luar dan dalam rumah.
     C. pelan menunjukkan kedudukan bangunan.
     D. Pelan yang menunjukkan bangunan dan arah bangunan.
71. Tujuan utama asas (Foundation) ialah

     A. Untuk menahan bebenan dari atas
     B. Untuk mengurangkan keperluan cerucuk
     C. Untuk mengelakkan kelengkapan naik keatas.
     D. Untuk meninggikan bangunan.
 
72. Dalam istilah elektrik, kuasa biasanya disebut dalam unit

     A. `Ampere'
     B. `Volt'
     C. `Watt'
     D. `Ohm'

73.  Dalam istilah elektrik, beban biasa dinyatakan dalam unit

     A. `Ampere'
     B. `Volt'
     C. `Watt'
     D. `Ohm'

74.  Ohm adalah unit untuk

     A. Pengalir
     B. Kapasitor
     C. Pengaruh (Inductance)
     D. Regangan (Reactance)

75. Symbol dibawah menunjukkan
 
 
 
 
 

     A. Loceng elektrik
     B. Lampu Panjang
     C. Kipas Siling
     D. Motor elektrik.

  
76. Nilai arus sebanyak 10 mili-ampiar boleh juga ditulis sebagai

     A. 1000 amp
     B. 0.01 amp
     C. 0.001 amp
     D. 100 amp
77. Apakah kegunaan fius dalam litar elektrik?

     A. Mengawal arus bocor dalam litar
     B. Mengawal litar dari arus berlebihan.
     C. Menyambung arus ke beban.
     D. Mengurangkan arus melaluinya.

78. Diantara berikut yang manakah bahan-bahan BUKAN penebat?

     A. Poli Vinialchloride.
     B. Cross Line poly Etaline
     C. Mercury
     D. Paper Insulited.

79. Symbol dibawah menunjukkan
 
 
 
 

     A. Loceng elektrik.
     B. Motor elektrik
     C. Lampu panjang
     D. Kipas siling.

 80. Berapakah nilai fius yang digunakan untuk pepasangan dapur elektrik 7.0 kilowatt satu 
       fasa dengan bekalan 240 Volt?

     A. 15 Amp
     B. 25 Amp
     C. 20 Amp
     D. 30 Amp 

81. Berapakah saiz fius yang digunakan bagi mengawal litar kecil akhir untuk 2 soket alir 
      keluar 13 A?

     A. 10 Amp
     B.  5 Amp
     C. 20 Amp
     D. 30 Amp

82. Kerja-kerja paip (plumbing) terbahagi kepada

     A. Domestik, Industri dan Komersil.
     B. Tukang paip luar dan tukang paip dalam.
     C. Kepingan kalis tiris dan saluran air hujan.
     D. Kerja tangki dan vent paip sahaja.
83. Air buangan dari `wash basin', `bath tub', dan `sink' dipanggil

     A. `Waste water'
     B. `Soil Water'
     C. `Waste appliances'
     D. `Soil appliances'

84. `Sanitary appliances' ialah .....

      A. Alat-alat kelengkapan sanitary.
      B. Alat-alat buangan sanitary.
      C. Alat-alat kegunaan plumbing.
      D. Alat-alat buangan plumbing.

85. Bagi melancarkan perjalanan air keluar dari bilik mandi atau dapur, perangkap yang sesuai 
      dipasang ialah

      A. Perangkap `running'
      B. Perangkap Lantai (Floor Trap)
      C. Perangkap `gully'
      D. Perangkap `intercepting'
 

86. Dalam sistem perbekalan air untuk sesebuah rumah, paip induk (public main) dikenali 
      sebagai

      A. `Scour Pipe'
      B. `Overflow pipe' 
      C. `Distribution Pipe'
      D. `Communication Pipe'
 

87. Dalam perisian `Auto CADD' salah satu arahan yang biasa digunakan ialah `SCALE'. 
      Arahan ini bertujuan untuk 

      A. Mengecilkan saiz objek 
      B. Membesarkan saiz objek
      C. Mengecilkan dan membesarkan saiz objek.
      D. Mengecilkan dimensi.

88. Untuk menyimpan lukisan yang telah dibuat didalam komputer, tetapi nama fail yang 
      berlainan.

     A. `Store'
     B. `Save as'
     C. `Save'
     D. `End'
89. Untuk melukis satu segilima sisi sama pada perisian `Auto CADD', arahan yang digunakan 
      ialah.

     A. `Rectangle'
     B. `Polygon'
     C. `Pentagon'
     D. `Polyline'

90. Untuk memadam lebihan garisan yang bersilang yang tidak perlu pada `Auto CADD' 
      mempunyai berbagai cara. Arahan yang paling sesuai ialah

     A. `Break'
     B. `Trim'
     C. `Delete'
     D. `Move'

91. Untuk memusingkan objek ke sudut yang dikehendaki, arahan yang digunakan ialah

     A. `Move'
     B. `Rotate'
     C. `Copy'
     D. `Array'

92. Sekiranya objek berada di posisi yang jauh dan kelihatan tidak jelas, Arahan untuk 
      menjelaskan objek itu supaya  lebih mudah dilihat  ialah

     A. `Zoom '
     B. `Pan '
     C. `Break'
     D. `Snap'

93. Hamparan silinder boleh di dapati secara kiraan dengan menggunakan formula 

     A. 1/2 *
     B. *D
     C. 2*D
     D. 22 x r
             7

94. Kirakan luas bagi segiempat tepat yang tidak berlorek didalam rajah 16?
 
 
 
 
 

 Rajah 16
     A.  36 mm persegi
     B.  72 mm persegi
     C.  57 mm persegi
     D.  54 mm persegi

 

95.Di beri gambarajah 17 dibawah . Cari panjang `C' jika dua sempadan segitiga bersudut tepat diberi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    A. 100 cm
    B.   64 cm
    C.   34 cm
    D.   10 cm     Rajah 17

96. Cari nisbah 10 cm dengan 2 meter?

    A.     1:   20
    B.     2:   20
    C.   10:   20
    D.  1.5:   20

97. Cari luas bulatan `A' dengan berpandukan gambarajah  18?

       Jika jejari A = 10 m
           Panjang B =  13 m            
   
 
 
 
 
 
 

    A.  3.142 m persegi
    B.  314.2 m persegi  
    C.  530.9m persegi
    D.  5.309m persegi    Rajah 18
98. Berpandu gambarajah 19, Cari panjang `C'
 
 
 
 
 
 

 

    A. 22.25 cm
    B. 2.225 cm
    C. 0. 225cm
    D. 2225  cm    Rajah 19

99. Cari Jumlah Panjang `A' + `B' berpandu gambarajah 20?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    A.  80 mm
    B.  90 mm 
    C.  65 mm
    D.  35 mm     Rajah 20

100.  Cari Panjang `C' berpandukan gambarajah 21 ?
 
 
 
 
 

 
 
 

     A. 533   mm
     B. 53.5  mm
     C. .533 mm
     D.  5.33 mm     Rajah 21

    soalan spare
 
 
 
 
 
 

************************************
95. Kirakan hasil darab ini kepada titik perpuluhan yang hampir:-  4.572 x 3.892 
     A. 18.0
     B. 17.8
     C. 17.0
     D. 17.794
 

11. Untuk menunjukkan `PERMUKAAN ATAS' lebih jelas dari `PERMUKAAN  SISI', berapakah sudut yang diperlukan untuk lukisan OBLIK.
     A. 45 darjah.
     B. Lebih dari 45 darjah.
     C. Kurang dari 45 darjah.
     D. diantara 0 - 90 darjah.

21. Bila satah (Picture Plane) berada pada jarak yang terdekat sekali dengan titik pegun (station point) dan dihadapan objek. Apakah kesan yang boleh dilihat pada pandangan tirus (Perspective) tersebut?
     A. Objek lebih besar
     B. Objek lebih kecil
     C. Objek yang diperolihi sama besar dengan objek sebenar
     D. Objek kelihatan lebih tirus.

26. Bebenang yang sesuai digunakan pada kerja-kerja berat atau memindahkan kuasa se arah.
     A. Buttress
     B. Knuckle
     C. Acme
     D. Square

4. OD x ID x THK
   Nota ini menunjukkan spesifikasi bagi,
     a. Kekunci (Key)
     b. Pelapik (Washer)
     c. Pegas (Spring)
     d. Dudukan kekunci (Keyseat)

11.Pegas jenis ini hanya berfungsi apabila pada kedua-dua     hujungnya mempunyai penyangkuk. Penyangkuknya berlainan     bentuk mengikut kesesuaian objek.
     a. Mampatan
     b. Regangan
     c. Pulasan
     d. Getaran
 
 
 
 

41. Pegas jenis mampatan (compression spring) mempunyai kuasa      untuk mengeluarkan tenaga
     A. tarikan.
     B. tolakan
     C. pusingan
     D. hentakan
 

 
26. Logam bukan ferus (Non ferrous metals) itu adalah      a. logam yang mengandungi `graphite'.
     b. logam yang tidak mengandungi besi atau karbon.
     c. logam yang yang mudah pecah.
     d. logam yang mengandungi `chrominium' dan `carbide'
27.Gangsa (bronze) ialah sejenis pancalogam yang mengandungi     a. Tembaga dan zink
    b. Tembaga dan timah
    c. Tembaga dan besi
    d. Tembaga dan aluminium
 

28. Kandungan peratus karbon bagi  `Mild Steel' ialah      a. 0.3% - 0.5%
     b. 0.7% - 1.5%
     c. 0.1% - 0.2%
     d. 1.5% - 2.5%
 

29. Besi tuangan (cast iron) mempunyai sifat          
     a. Mulur (Ductility)
     b. Kekenyalan (Elasticity)
     c. Boleh tempa (Malleability)
     d. Rapuh
 

30. Apakah bahan yang dicampurkan dengan bijih besi intuk      mendapatkan besi jongkong (Pig iron).
     a. Timah hitam, arang kok
     b. plumbum, arang kok
     c. batu kapur, arang kok
     d. kayu arang , arang kok

31. Berapakah jumlah kandungan besi tulin dalam besi jongkong.     
    a. 91%
     b. 93%
     c. 95%
     d. 97%
 

32. Logam yang biasa digunakan untuk membuat pipe dan wire bersifat mulur (ductile). Namakan bahan tersebut.      
     a. `Cast Iron'
     b. `Wrought Iron'
     c. `Low Carbon Steel'
     d. `Gray Iron Casting'

33. .......... ialah satu logam yang mengandungi 2/3 `copper',      1/3 `zink' dan 3% timah hitam.
      a. `Bronze'
      b. `Gold' 
      c. `Aluminium'
      d. `Brass'
34. `Silicon-manganese steels' ialah logam yang mempunyai sifat      (Elasticity). Ia digunakan untuk membuat
     a. rantai
     b. pegas
     c. gear
     d. stad

4-. Lukisan terperinci mengandungi maklumat seperti berikut     KECUALI
     a. Lukisan itu mestilah mempunyai nombor pada tiap bahagian.
     b. Lukisan iti mestilah mempunyai senarai bahagian (part         list)
     c. Lukisan itu mestilah mempunyai nota bahagian (part note).
     d. Lukisan itu mestilah mempunyai dimensi yang lengkap.
  

36. Lukisan apakah yang mengandungi maklumat untuk pembinaan sesuatu bahagian (path) mesin.
    A. Lukisan Butiran ( Detail drawing)
    B. Lukisan Pemasangan ( Assembly drawing)
    C. `Installation Assembly'
    D. Display assembly

39. Berapakah jenis lukisan pemasangan.
     A. 2
     B. 3
     C. 4
     D. 5

49. Apabila pepasangan dimana aci (shaft) lebih kecil dari lubang     (hole) apakah jenis `fit' yang terbentuk
     A. `Clearance'
     B. `Transition'
     C. `Interfereance'
     D. `Sliding'
 

18. Sudut penuh mata gerudi untuk memotong `Mild Steel' ialah
     a. 60 darjah
     b. 90 darjah
     c. 118 darjah      
     d. 125 darjah

19.Kelebihan `Verniar Caliper' dibandingkan dengan `Micrometer'      
     a. Ukuran Vernier lebih tepat.
     b. Mudah dan cepat digunakan.
     c. Boleh mengukur bahagian luar, dalam, tebal dan panjang  objek.
     d. Mudah dibeli dimana-mana.

20. Manakah diantara logam berikut termasuk dalam logam     ferus (Ferrous Metals).     
    a. `Copper'
     b. `Brass' 
     c. `Aluminium'
     D. `Steel' 
 

52. Sifat logam yang senang patah apabila diketuk atau dibengkok  ialah
     A. `Malleability'.
     B. `Ductility'.
     C. `Plasticity'.
     D. `Conductivity'. 

53. `Malleability' ialah bermaksud
     A. Sifat logam yang tidak pecah atau patah apabila dibentuk.
     B. Satu proses melembutkan logam.
     C. Logam keras dan kuat.
     D. Logam menjadi keras bila dikerjakan.

61. Sebuah `Watt Meter' digunakan untuk menyukat,
     A. Kuasa
     B. Tenaga
     C. Arus
     D. Faktor Kuasa.

77. Yang manakah formula yang BENAR untuk mencari nilai rintangan?
     A. R = VI
     B. R = WI
     C. R = P /I2
     D. R = V2 /P

67. 5 kuasa kuda bersamaan dengan,
     A. 3730 watt
     B. 3700 watt
     C. 3750 watt
     D. 3720 watt
 
 
 
 
 

Sila klik sekali sahaja jika anda telah benar-benar pasti jawapan yang di pilih